BIPPiątek, 09.6.2023

Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli
Władze powiatu chcą położyć nacisk na finansowe motywowanie nauczycieli zaangażowanych w swoją pracę i wykazujących dobre efekty dydaktyczne. Jasne określenie w regulaminie zasad przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego ma zapobiegać uznaniowości.

Więcej będzie środków finansowych na dodatki motywacyjne. Ich wysokość ustalona została na 100 zł miesięcznie na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela – do tej pory było 30 zł, natomiast nauczyciel będzie mógł otrzymać od 200 do 800 zł miesięcznie. Grupę nauczycieli, wysokość dodatku i okres jego otrzymywania, będzie ustalał dyrektor szkoły. Będzie on zobowiązany do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wybory danego nauczyciela i wywieszenia go w pokoju nauczycielskim.

Dyrektorom natomiast dodatki będzie przyznawał starosta. Okres, na który przyznany zostanie dodatek, nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest m.in. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników, umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych, podejmowanie skutecznych działań mających na celu poprawę warunków materialnych i bytowych uczniów. Po drugie natomiast zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wyszczególnionych w Karcie Nauczyciela, m.in. organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z programem szkoły, udział w pracach komisji i zespołach powołanych zgodnie z potrzebami organizacyjnymi szkoły, opiekowanie się organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich czy też aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

W przypadku dyrektorów podczas przyznawania dodatku motywacyjnego będą brane pod uwagę wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami mająca na celu wspomaganie działalności statutowej szkoły, prowadzenie polityki kadrowej, zapewniającej jak najlepszą pracę szkoły, pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych oraz wnikliwa analiza pracy nauczyciela przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego.

Chcąc podnieść rangę dyrektora, zarząd podwyższył wysokość dodatku funkcyjnego. W celu wykluczenia uznaniowości i dowolności w przyznawaniu tegoż dodatku, zostały zaproponowane nowe zasady jego udzielania.

Będzie on sumą ilości oddziałów przemnożonych razy 10 zł oraz liczby uczniów razy 2 zł.

W przypadku największych szkół dodatek będzie wynosił od 1800 do 2300 zł. Teraz wynosił on maksymalnie 1100 zł.

Regulamin został skonsultowany ze związkami zawodowymi. Teraz musi zatwierdzić go jeszcze rada powiatu.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki