BIPWtorek, 30.5.2023

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Każdy podatnik, rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2007 może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Niezwykle istotne jest to, że podatnik nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności tak jak to było dotychczas (konieczność obliczenia i przekazania określonej kwoty). Przekazaniem 1% podatku dochodowego zajmie się urząd skarbowy. Podatnik ogranicza się jedynie do wskazania w zeznaniu podatkowym nazwy organizacji pożytku publicznego oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację z zamieszczonych w Obwieszczeniu ogłoszonym przez Ministra Pracy i polityki Społecznej (opublikowanym w Monitorze Polskim nr 99, poz. 1078). Podatnik w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" może wskazać np. jeden z konkretnych celów, na które chce danej organizacji pożytku publicznego przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze dobro i rozwój społeczności lokalnej powiatu gnieźnieńskiego warto "swoje"1% przekazać organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu.

Liczy się każda złotówka. Jeśli choć tylko 40 tysięcy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego przekaże po 1 PLN, do organizacji pożytku publicznego trafi 40 tys. PLN!

Kolejny raz od Ciebie wiele zależy.
1% na organizacje pożytku publicznego
w Twoim powiecie!


Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego.


Lp.Nazwa organizacjiNr w KRSRodzaj działalności
1. CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ 0000195886
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
 • 2. FUNDACJA PATRIA 0000184999
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • 3. GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA 0000075432
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • 4. STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE "PROMYK" ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 0000055368
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • 5. STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN 0000055717
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • 6. STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "NA RATUNEK" 0000146954
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • 7. STOWARZYSZENIE RODZIN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" 0000079501
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • 8. STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 0000226369 działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9. STOWARZYSZENIE "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA" 0000076639
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sport
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • drukuj:
  udostępnij:
  PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki