BIPCzwartek, 08.6.2023

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

Każdy podatnik, rozliczając się z podatku dochodowego za rok 2007 może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Niezwykle istotne jest to, że podatnik nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności tak jak to było dotychczas (konieczność obliczenia i przekazania określonej kwoty). Przekazaniem 1% podatku dochodowego zajmie się urząd skarbowy. Podatnik ogranicza się jedynie do wskazania w zeznaniu podatkowym nazwy organizacji pożytku publicznego oraz numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację z zamieszczonych w Obwieszczeniu ogłoszonym przez Ministra Pracy i polityki Społecznej (opublikowanym w Monitorze Polskim nr 99, poz. 1078). Podatnik w rubryce "Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem" może wskazać np. jeden z konkretnych celów, na które chce danej organizacji pożytku publicznego przekazać 1% swojego podatku. Mając na uwadze dobro i rozwój społeczności lokalnej powiatu gnieźnieńskiego warto "swoje"1% przekazać organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu.

Liczy się każda złotówka. Jeśli choć tylko 40 tysięcy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego przekaże po 1 PLN, do organizacji pożytku publicznego trafi 40 tys. PLN!

Kolejny raz od Ciebie wiele zależy.
1% na organizacje pożytku publicznego
w Twoim powiecie!


Poniżej wykaz organizacji pożytku publicznego działających na terenie powiatu gnieźnieńskiego.


Lp.Nazwa organizacjiNr w KRSRodzaj działalności
1. CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ 0000195886
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
 • 2. FUNDACJA PATRIA 0000184999
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • 3. GNIEŹNIEŃSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA 0000075432
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • 4. STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNE "PROMYK" ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 0000055368
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • 5. STOWARZYSZENIE MŁODYCH WIELKOPOLAN 0000055717
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • 6. STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "NA RATUNEK" 0000146954
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • 7. STOWARZYSZENIE RODZIN I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RAZEM" 0000079501
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • 8. STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 0000226369 działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  9. STOWARZYSZENIE "ZIEMIA GNIEŹNIEŃSKA" 0000076639
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • ochrona i promocja zdrowia
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sport
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • 10. Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Wielkopolskiej 0000266321
 • zrzesza swoich członków w podstawowych jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzi działalność wychowawczą i oświatową wśród dzieci i młodzieży, prowadzi wśród nich całoroczną działalność oświatowo-wychowawczą, posługując się harcerskimi formami pracy,
 • wypowiada się w sprawach dzieci i młodzieży,
 • upowszechnia ideę wolontariatu oraz organizuje wolontariuszy do realizacji celów statutowych,
 • podejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym także poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej,
 • prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności rehabilitację i rewalidację dzieci niepełnosprawnych, a także resocjalizację dzieci nieprzystosowanych społecznie,
 • prowadzi działalność edukacyjną i kształceniową wśród osób dorosłych,
 • prowadzi kształcenie kadry instruktorskiej,
 • tworzy ośrodki oraz placówki oświatowo-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze, naukowo-badawcze i kulturalne,
 • upowszechnia zasady wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzi działania wspomagające rozwój demokracji,
 • przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • prowadzi działalność międzynarodową, w tym działalność na rzecz integracji europejskiej,
 • stwarza warunki do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 • upowszechnia i umacnia w społeczeństwie przywiązanie do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnia wiedzę o świecie przyrody, przeciwstawia się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtuje potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą, organizuje przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego,
 • organizuje przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
 • inicjuje i realizuje programy profilaktyczne, antyalkoholowe i przeciwdziałające uzależnieniom,
 • działa na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego,
 • troszczy się o tradycje i dziedzictwo narodowe, kształtuje postawy patriotyczne,
 • działa na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,
 • dba o dobra kultury związane z historią harcerstwa, chroni je i udostępnia dla celów naukowo-badawczych i wychowawczych,
 • przygotowuje członków organizacji do aktywności na rynku pracy,
 • organizuje letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
 • prowadzi działalność wydawniczą, radiową i informacyjną.
 • drukuj:
  udostępnij:
  PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

  reklama aplikacji mobilnej
  Rejestracja rezerwacji pojazdów
  Status kolejki