BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XVIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XVIII sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoProponowany porządek obrad
(wstępny)

XVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
29 MAJA 2008 ROK
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gnieźnieńskim, w tym roczne sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2007 i przedstawienie planu na 2008 rok.
 8. Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy. Dostosowanie profilu i jakości kształcenia zawodowego do potrzeb przedsiębiorców.
 9. Roczne sprawozdanie z działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz sprawozdanie finansowe za rok 2007.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. w sprawie: określenia zasad nabycia lokali mieszkalnych
  3. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/311/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 maja 2001r. w sprawie: udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  4. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Profesjonalna Kadra” w latach 2008-2009, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  5. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „ Perspektywa” w latach 2008-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  6. w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr V/52/2007 z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zadań inwestycyjnych projektu „Gnieźnieńskie Centrum Telekardiologii jako Nowoczesna Medycyna w Powiecie Gnieźnieńskim – wykorzystanie najnowszych technik telemedycznych” na podstawie wniosku o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanimu Finansowego Europejskiej Organizacji Gospodarczej
  7. sprawie: uchylenia Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr V/53/2007 z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zadań finansowych projektu „ Gnieźnieńskie Centrum Telekardiologii jako Nowoczesna Medycyna w Powiecie Gnieźnieńskim – wykorzystanie najnowszych technik telemedycznych” na podstawie wniosku o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiej Organizacji Gospodarczej
  8. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/123/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie modernizacji i termomodernizacji obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie
  9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szpitalnych przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie z modernizacją kotłowni z węglowej na gazową oraz montażem kolektorów”
  10. w sprawie: termomodernizacji budynków szpitalnych przy ul. Św. Jana 9 w Gnieźnie z modernizacją kotłowni z węglowej na gazową oraz montażem kolektorów słonecznych
  11. w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  12. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/353/2006 z dnia 25 września 2006r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2192 P Olekszyn-Łagiewniki Kościelne-Zakrzewo
  13. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia dla Starosty Gnieźnieńskiego.
  14. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Danuta Winiarska

  drukuj:
  udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki