BIPNiedziela, 04.6.2023

Stanowisko Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przestrzegania przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa art. 18 Ustawy o pracownikach samorządowych z 1998r

Stanowisko Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie przestrzegania przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa art. 18 Ustawy o pracownikach samorządowych z 1998r
22 lutego 2008 roku w celu zbadania przestrzegania przez pracowników wydziału prawa o tzw. zakazie konkurencji powołałem zespół na czele z wicestarostą Dariuszem Pilakiem do wnikliwej oceny sytuacji. Równocześnie doszło do zmian na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora wydziału.

Z ustaleń zespołu wynika m.in., że:
1. Decyzje administracyjne były przygotowywane i podpisywane przez pracowników ochrony środowiska, którzy wcześniej na rzecz zainteresowanych podmiotów, wykonywali zewnętrzne opracowania dla tych firm. Skutkiem tego były sytuacje, że pracownicy samorządowi raz stali po stronie organu wydającego decyzje, a innym razem po stronie podmiotu ubiegającego się o jego wydanie.
2. Osoby składające oświadczenia próbowały dokonać pewnej manipulacji faktami, w taki sposób, by nie przedstawić prawdziwego oblicza spraw zespołowi sprawdzającemu.
3. Pracownicy wydziału ochrony środowiska nie występowali do swojego pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na wykonywanie zadań pozasłużbowych w dziedzinie ochrony środowiska.
4. Decyzje, które były przedmiotem analizy, zostały wydane w latach: 2002-2008 i obowiązują nadal do lat 2012-2017.
5. Pracownicy wydziały ochrony środowiska działaniem pozasłużbowym przyczynili się do negatywnego wydźwięku społecznego. Zdaniem zespołu jest to naruszenie art. 12. Ustawy o pracownikach samorządowych, gdyż ich działania wskazują na uzasadnione podejrzenia o stronniczość i interesowność.
6. Za powyższą sytuację odpowiedzialność ponoszą w szczególności dyrektor i jego zastępca oraz audyt i kontrola wewnętrzna.

Po wnikliwym zapoznaniu się z ustaleniami zespołu oraz rozmowie z zainteresowanymi postanowiłem rozwiązać umowę o pracę z byłym dyrektorem Romanem Kujawskim oraz byłym zastępcą Karolem Kasprzykiem. Natomiast pozostałym osobom zaproponowałem przesunięcie do wydziałów ochrony zdrowia i obywatelskiego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Równocześnie postanowiłem przypomnieć pracownikom starostwa oraz jednostkom podległym o ograniczeniu wykonywania służbowo zajęć tożsamych tzn. związanych z wykonywanymi zajęciami służbowymi.

Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki