BIPPiątek, 02.6.2023

Decyzja prokuratury w sprawie konkursu na dyrektora ZSP nr 3

Decyzja prokuratury w sprawie konkursu na dyrektora ZSP nr 3
Prokuratura Rejonowa w Pile prowadziła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy na dokumentacji związanej z przebiegiem konkursu na dyrektora ZSP nr 3 w Gnieźnie na podstawie zawiadomienia posła Zbigniewa Dolaty i posła Tadeusza Tomaszewskiego.

28 maja zapadła decyzja o umorzeniu postępowania. 26 czerwca Starostwo Powiatowe w Gnieźnie otrzymało uzasadnienie tego postanowienia. ,,Analiza materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, iż czynu zabronionego będącego przedmiotem postępowania nie popełniono. W toku śledztwa nie ujawniono bowiem żadnego dowodu wskazującego na fakt poświadczenia nieprawdy w dokumentacji konkursowej przez któregokolwiek z pracowników Starostwa. Za przekroczenie uprawnień nie można uznać zachowania Emilii Dutki polegającego na ponownym przeliczeniu głosów w gabinecie Starosty. W/w jako przewodnicząca komisji konkursowej miała obowiązek niezwłocznego przygotowania i przekazania całości dokumentacji Staroście Gnieźnieńskiemu. Czyniąc to sprawdziła ilość kart do głosowania i wówczas ujawniła zaistniałą pomyłkę. Mając powyższe ustalenia na uwadze, kierując się treścią art. 1§ 1 pkt 1 kpk postanowiono niniejsze śledztwo umorzyć wobec niepopełnienia czynu zabronionego. ‘’ – napisano w uzasadnieniu.

Przebieg postępowania konkursowego i zdarzeń tuż po nim odtworzony przez prokuraturę na podstawie śledztwa jest całkowicie tożsamy z wersją przedstawianą wcześniej przez starostę Krzysztofa Ostrowskiego. W związku z wieloma publicznymi wystąpieniami posłów Zbigniewa Dolaty i Tadeusza Tomaszewskiego, sugerującymi popełnienie przestępstwa przez starostę, fakt ten należy podkreślić. Aby nie było już żadnych wątpliwości, przypomnijmy najistotniejsze etapy przebiegu konkursu jeszcze raz, cytując ustalenia prokuratury.

,,Grzegorz Pietrowiak posegregował karty do głosowania, układając je w dwie grupy, dzieląc osobno głosy oddane na J. Lubbe i osobno na H. Zandera. W ten sposób G. Pietrowiak rozkładał część kart do głosowania. Czynność tę obserwowały H. Tomczak i A. Brodnicka, nie zapoznały się one z treścią tych kart. Drugą część kart odczytywała natomiast H. Tomczak i przekazywała je G. Pietrowiakowi a on je układał do właściwej grupy.
Następnie członkowie komisji skrutacyjnej przeliczyli karty z obu grup, nie zapoznając się jednak z ich treścią. Sprawdzili czy głosy są ważne, czy przy każdym nazwisku kandydata postawiona była określona cyfra.
Po przeliczeniu głosów został sporządzony protokół z posiedzenia komisji skrutacyjnej, sporządzała go Anna Brodnicka. Po jego sporządzeniu członkowie komisji skrutacyjnej ogłosili pozostałym członkom komisji wynik głosowania, który brzmiał: 7 głosów dla H. Zandera i 5 głosów dla Jerzego Lubbe. Oddano 12 głosów, wszystkie oddane głosy były ważne.
Po ogłoszeniu wyniku głosowania przewodnicząca komisji konkursowej Emilia Dutka poprosiła na salę obrad kandydatów i przedstawiła im wynik głosowania. Następnie przystąpiono do składania gratulacji.
Po sporządzeniu protokołu z posiedzenia komisji konkursowej został on odczytany wszystkim jej członkom a następnie przez wszystkich podpisany. Nikt z członków komisji nie złożył uwag do treści protokołu.
Po zakończeniu posiedzenia komisji konkursowej jej członkowie rozeszli się. Ireneusz Masterniak i Jan Stanek udali się w stronę dworca PKP, Maria Szeszycka i Małgorzata Kurkowska wróciły do siedziby szkoły, Krzysztof Ostrowski, Dariusz Pilak, Emilia Dutka oraz Anna Krystkowiak pozostali w siedzibie Starostwa, natomiast Anna Brodnicka, Hanna Tomczak, Małgorzata Zart oraz Grzegorz Pietrowiak udali się wraz z Henrykiem Zanderem, który zaprosił w/w na kawę.
,,Na podstawie zeznań świadków ustalono, iż przewodnicząca komisji Emilia Dutka przekazała komisji skrutacyjnej przed I głosowaniem 12 sztuk kart do głosowania. Karty te zostały wypisane ręcznie przez dwie członkinie komisji skrutacyjnej (…)
W momencie przeliczenia głosów po I głosowaniu wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej stwierdzili, iż kart jest 12.
Członkowie komisji konkursowej potwierdzili, iż każdy z nich otrzymał przed głosowaniem po 1 karcie.
Tyle samo kart było zarówno w momencie przeliczania ich przez Emilię Dutkę w gabinecie Starosty jak i ponownie podczas powtórnego liczenia głosów.
W toku śledztwa w/w rozpoznały również swój charakter pisma na kartach, gdy podczas przesłuchania okazano im karty do głosowania.
Powyższa okoliczność stała się podstawą do odstąpienia od powołania biegłego z dziedziny pisma ręcznego.
Jak wynika z zeznań świadków Anna Brodnicka podczas swego pobytu w gabinecie Starosty nie miała wątpliwości co do tego, iż podczas liczenia głosów przez członków komisji skrutacyjnej doszło do pomyłki. Przeprosiła za zaistniałą sytuację wszystkich zebranych.
Przeprosiny powtórzyła po powrocie członków komisji na salę obrad. Po ponownym zgromadzeniu się członków komisji na salę obrad, udostępnione zostały karty do głosowania wszystkim członkom. Każdy miał prawo się z nimi zapoznać. Nikt wówczas nie kwestionował, iż rzeczywisty wynik wyboru był 6:6.
Członkowie komisji skrutacyjnej nie byli w stanie wyjaśnić w jaki sposób doszło do owej pomyłki.
Taki sam wynik padł podczas II głosowania.’’

W świetle ustaleń prokuratury negatywną kampanię wywołaną przez posła Zbigniewa Dolatę i posła Tadeusza Tomaszewskiego, która pociągnęła za sobą szereg publicznych wystąpień, oczerniających przedstawicieli starostwa i rady powiatu, można odbierać jako pomówienie i zniesławienie.

cyt: ,,Na pewno doszło do naruszenia procedur’’, ,,Zakrawa to na skandal o zasięgu ogólnopolskim’’ – T. Tomaszewski w artykule opatrzonym tytułem ,,Starosta do prokuratury’’! , ,,Przegląd Gnieźnieński’’ 19-25.02.2008 ; ,,Moim zdaniem zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia co najmniej trzech przestępstw.(…)Personalnie za ten fatalny, niezgodny z procedurami przebieg konkursu odpowiada starosta’’- Z. Dolata w tej samej publikacji. ,,Ja mam więcej wątpliwości. Pan starosta jest pewny, że mamy do czynienia z pomyłką, ja mam większą wyobraźnię, bo wyobrażam sobie, że mogło dojść do fałszerstwa’’, ,,Pan starosta wykluczył fałszerstwo, a ja podejrzewam, że mogło do niego dojść’’ – Z. Kujawa, ,,Przegląd Gnieźnieński’’ 26.02-3.03.2008; ,,Reporter Gnieźnieński’’21.02.08 artykuł z tytułem ,,Polityczna pomyłka, czy fałszerstwo’’? ,,Z informacji nieoficjalnych wynika, że mogło dojść do złamania prawa’’, ,,Gdyby kandydat, na rzecz którego zmieniono wynik głosowania nie był związany politycznie, to można by powiedzieć, że to tylko pomyłka. Ale mnie tutaj pachnie chęcią przedstawienia pani kurator pana Lubba jako kandydata na dyrektora – T. Tomaszewski; ,,Przemiany na Szlaku Piastowskim’’29.02.08 ,,Konsekwencje muszą zostać wyciągnięte niezależnie od tego, jak wysoko postawione są osoby, których do dotyczy. Było przestępstwo – musimy wiedzieć, kto je popełnił’’ – Z.Dolata.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki