BIPWtorek, 06.6.2023

Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku jest wyrazem uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska. Zakłada usunięcie do roku 2032 materiałów budowlanych zawierających azbest, których na terenie całego naszego karu znajduję się ponad 15,5 milionów Mg. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki i wymaga współpracy wielu instytucji, placówek naukowych, a także placówek organów państwowych oraz samorządowych. Program eliminacji azbestu z obszaru Polski jest więc szczególnym wyzwaniem dla organów samorządowych bowiem oczyszczanie kraju z azbestu na terenie powiatu musi się odbywać w sposób kontrolowany, tak aby nie powodować zwiększania emisji włókien do środowiska i związanego z tym zagrożenia zdrowia ludności.

Zgodnie z tym Programem każdy powiat powinien opracować własny program usuwania azbestu na swoim terenie. Głównym celem każdego powiatowego programu jest edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz pomoc zarówno w bezpiecznym jego usuwaniu jak i w pozyskaniu środków na jego usunięcie.

Opracowanie takiego programu jest również niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powiat Gnieźnieński otrzyma środki finansowe na dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 100.000PLN. Również Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego będą udzielać pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 53.000PLN. W Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 zabezpieczona jest kwota w wysokości 50.000PLN. Ogółem w 2008roku na likwidację azbestu zostanie przeznaczone 203.000zł.

W celu praktycznej realizacji zadania został opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie szczegółowy Regulamin udzielania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” przy udziale wojewódzkiego, powiatowego i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt Regulaminu został zaopiniowany przez Gminy i przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Określa on podstawowe cele, zasady i tryb postępowania przy realizacji zadania. Regulamin wraz z wnioskami i wzorami umów dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska www.naszesrodowisko.pl. Dofinansowanie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem zadania jest pomoc wnioskodawcom w realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów o kodach 17 06 01 ( materiały konstrukcyjne zawierające azbest) i 17 06 05 ( materiały izolacyjne zawierające azbest) powstałych przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i/lub elewacji, a mianowicie: usuwanie / demontaż / elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. składowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i przekazanie na składowisko odpadów posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie.

Dofinansowanie z Funduszu przyznawane będzie:
- na pisemny wniosek złożony przez Wnioskodawcę we właściwym urzędzie gminy,
- w wysokości 80 % całościowych kosztów tych działań, przy 20% udziale własnym Wnioskodawcy. Maksymalna dla każdej nieruchomości kwota dopłaty wynosi 5 000PLN.

Wykonawca dla realizacji przedmiotowego zadania na terenie całego powiatu wybrany zostanie w trybie zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną w gminach na terenie naszego powiatu znajduje się 33.577 Mg materiałów zawierających azbest tj 2.639551 m2 Przyjmując średni koszt unieszkodliwienia (zdjęcie z dachu, pakowanie, transport i unieszkodliwienie przez składowanie ) 1 m2 eternitu, wynoszący na dzień dzisiejszy 30PLN, całkowity koszt usunięcia zinwentaryzowanych wyrobów znajdujących się na budowlach należących do osób fizycznych wyniósłby 79 186 530 PLN. W 2008r. roku rozpoczynamy dopiero po raz pierwszy realizację zadania -usuwanie azbestu potrwa od połowy lipca do 30 listopada 2008r. Mamy nadzieje, że spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu.

W następnym roku Powiat Gnieźnieński także wystąpi o środki zewnętrzne na dalszą realizację zadania. Liczymy, że również i Gminy chętnie przyłączą się do dalszych etapów realizacji usuwania azbestu i przeznaczą środki z gminnych funduszy na ten cel.

Magdalena Musiałowiczdrukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki