BIPSobota, 17.11.2018

Zakładanie stowarzyszeń

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach/Dz. U. Nr 79,poz. 855 ze zmianami / nakłada na członków założycieli następujące warunki jakie muszą spełnić aby mogli dokonać rejestracji stowarzyszenia bądź wpisu do ewidencji :

1. Stowarzyszenia z osobowością prawną:

 • Prawo do tworzenia stowarzyszeń przysługuje przede wszystkim osobom fizycznym a w szczególności obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych .
 • Oraz cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem , że statuty tych stowarzyszeń przewidują członkostwo cudzoziemców.
 • Osoby prawne nie mogą utworzyć stowarzyszenia , nie mogą być także członkiem zwykłym stowarzyszenia a jedynie członkiem wspierającym .
 • Ponadto osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia oraz założycielem związku stowarzyszeń.
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego -mogą być tworzone tylko przez gminy , powiaty lub województwa , tylko one mogą być jego członkami .
 • Osoby fizyczne w liczbie co najmniej piętnastu , pragnące założyć stowarzyszenie uchwalają statut i wybierają komitet założycielski . Szczegółowe elementy statutu określa ustawa Prawo o stowarzyszenia wskazana na wstępie niniejszej informacji.
 • Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tychjednostek .
 • Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem , listą założycieli zawierającą imiona i nazwiska , datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy członków założycieli . Ponadto należy dołączyć protokół z wyboru komitetu założycielskiego ,, stosowne uchwały dot. utworzenia stowarzyszenia , wyboru Komitetu Założycielskiego a także informacje o adresie siedziby stowarzyszenia .
 • Ponadto wniosek o rejestrację stowarzyszenia należy złożyć do sądu na odpowiednich drukach rejestrowych .
 • Rejestrację stowarzyszenia określają odrębne przepisy rejestrowe , które bezpośrednio dot. Krajowych Rejestrów Sądowych.
 • Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków ponadto Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać Zarząd i organ kontroli wewnętrznej - Komisję Rewizyjną . Organy władzy takie jak Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane zgodnie z zapisem w statucie dot. kadencyjności władz stowarzyszenia . Gdy mija kadencja władz należy ponownie dokonać wyboru .
 • Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń . Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne , z tym , że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi .

 


2. Stowarzyszenia bez osobowości prawnej / stowarzyszenia zwykłe /.

 

 • Osoby fizyczne w liczbie co najmniej trzech osób pragnące założyć Stowarzyszenie zwykłe , uchwalają regulamin działalności , określając w szczególności jego nazwę , cel , teren i środki działania , siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie .
 • O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia organ nadzorujący zgodnie z art. 8 ust.5 punkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. nr 79,poz.855 ze zmianami / przekazując powyższe dane .
 • Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności , może ono rozpocząć działalność.
 • Stowarzyszenie zwykłe nie może:
   1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych ,
   2. łączyć się w związki stowarzyszeń ,
   3. zrzeszać osób prawnych ,
   4. prowadzić działalności gospodarczej ,
   5. przyjmować darowizn , spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji a także korzystać z ofiarności publicznej .
 • Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich .
 • Jeśli stowarzyszenie zwykłe spełnia powyższe dane jest wpisywane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostwo .

 

 

 

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

 

 
reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych