BIPWtorek, 07.12.2021

Złożenie wniosku o wydanie paszportu i odbiór dokumentu paszportowego

Nazwa sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie paszportu i odbiór dokumentu paszportowego

Jednostka odpowiedzialna:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowania i opracowywania wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty składa się osobiście

w Terenowym Punkcie Paszportowym

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • poniedziałek – w godz. 10.00 – 16.45
 • wtorek – piątek – w godz. 8.00 -14.45

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 30

Wymagane dokumenty:

Osoby dorosłe:

 • aktualna fotografia paszportowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • dowód osobisty
 • ważny paszport
 • dowód wniesienia opłaty paszportowej
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do opłaty ulgowej

Osoby małoletnie:

Zgodę na wydanie paszportu dla dziecka, wyrażają oboje rodzice z dowodami osobistymi lub jeden
z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

 • aktualna fotografia paszportowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • ważny paszport
 • dowód wniesienia opłaty paszportowej
 • dokumenty uprawniające do opłaty ulgowej (ważna legitymacja szkolna)
 • PESEL dziecka
 • odpis aktu urodzenia (skrócony lub zupełny)
 • w przypadku śmierci jednego z rodziców przedłożyć do wglądu: - odpis zupełny aktu urodzenia dziecka i odpis aktu zgonu rodzica

Opłaty:

 • 140 zł - opłata podstawowa - paszport biometryczny na 10 lat dla osób w od 13 do 70 roku życia
 • 70 zł - paszport biometryczny na 10 lat dla uczniów, studentów, emerytów, rencistów od 13 do 70 roku życia po okazaniu odpowiedniego dokumentu
 • 30 zł - paszport biometryczny na 5 lat dla małoletnich do 13 roku życia (od 7 roku życia wymagana ważna legitymacja uczniowska)
 • 60 zł - paszport biometryczny na 5 lat dla małoletnich do 13 roku życia (brak ważnej legitymacji uczniowskiej)
 • 30 zł - paszport tymczasowy z terminem ważności do 12 miesięcy wydany w przypadkach przewidzianych
  w ustawie
 • bez opłat - dla osób, które ukończyły 70 lat
 • kwota podwyższona o 200% jeżeli posiadany ważny paszport został utracony lub zniszczony

Opłaty dla osób posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny:

 • 70 zł – dorośli
 • 35 zł – młodzież od 13 do 25 roku życia (po ukończeniu
  18 roku życia dodatkowo wymagane przedstawienie ważnej legitymacji szkolnej bądź studenckiej)
 • 15 zł – dzieci do 13 roku życia

Sposób załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o wydanie paszportu i odbiór paszportu następuje osobiście.

Obecność osoby małoletniej od 5 roku życia
 i ubezwłasnowolnionej jest wymagana podczas ubiegania się o wydanie paszportu.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o wydanie paszportu następuje
w terminie 6 tygodni od dnia jego złożenia.

Tryb odwoławczy:

Do postępowań w sprawach uregulowanych Ustawą
o dokumentach paszportowych stosuje się przepisy ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 2016.758 t.j.)

Dodatkowe informacje:

www.poznan.uw.gov.pl

Formularze wniosków i druki do pobrania:

dostępne w Terenowym Punkcie Paszportowym
w Gnieźnie

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych