BIPPiątek, 09.6.2023

Dofinansowanie na wzgórze Lecha, muzeum w Lednicy i ... tabor kolejowy
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował wstępnie realizację trzech kolejnych projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Pieniądze z Unii Europejskiej zostaną przeznaczone na Rewaloryzację Wzgórza Lecha w Gnieźnie, na podniesienie atrakcyjności Rezerwatów Archeologicznych dotyczących Początków Państwa Polskiego: Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo, a także na projekt inwestycyjny, tj. zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych.

16 października br. Zarząd Województwa podjął uchwałę, w której zobowiązał komórkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego – Departament Transportu do prawidłowego i terminowego przygotowania projektu kluczowego, co jest tożsame z podpisaniem tzw. pre-umowy (którą podpisują pozostali beneficjenci projektów kluczowych). Całkowity koszt projektu – Zakupu taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – wynosi 142 960 000 euro.

Inwestycje kolejowe
Projekt zakupu taboru realizowany w latach 2010-2014, ma poprawić ofertę przewozową i ograniczyć likwidację najmniej rentownych połączeń kolejowych. Samorząd województwa chce zastąpić obecnie eksploatowany tabor elektryczny nowym, który w pełni zabezpieczy potrzeby przewozowe. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wprowadzenie na linie kolejowe nowych EZT spowoduje znaczne obniżenie kosztów uruchamianych połączeń regionalnych na liniach zelektryfikowanych.

Wzgórze Lecha w Gnieźnie
3 listopada br. podpisano preumowę na realizację zadania pt. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie. Koszt projektu to 3 870 000 euro, a poziom dofinansowania z UE wynosi 70%. Zadanie w latach 2009-2012 będzie realizować Archidiecezja Gnieźnieńska.

Wzgórze Lecha jest bezpośrednio związane z początkami Państwa Polskiego i stanowi część narodowego dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu ma znaczenie strategiczne, nie tylko ze względu na historyczną wartość miejsca, ale również ze względu na dużą ilość turystów, którzy każdego roku zwiedzają Katedrę Gnieźnieńską i jej otocznie. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja terenu Gnieźnieńskiego Wzgórza Lecha, wraz z m.in.: ekspozycją pierwszej polskiej renesansowej kaplicy i częściowym wyeksponowaniem ruin, tzw. zamku. Inwestycja jest spójna z renowacją Katedry Gnieźnieńskiej, realizowaną w ramach ZPORR.

Rezerwaty Archeologiczne
Dzień później, tj. 4 listopada br. podpisano preumowę na wsparcie Rezerwatów Archeologicznych dot. Początków Państwa Polskiego: Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. Koszt projektu to 3 126 000 euro, a poziom dofinansowania z UE wynosi 70%. Zadanie w latach 2008-2010 zrealizuje Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Ostrów, Lednicki, Giecz i Grzybowo to miejscowości leżące na Szlaku Piastowskim – historycznie związane z początkami Państwa Polskiego. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności rezerwatów archeologicznych, które znajdują się we wspomnianych miejscowościach. Rozbudowa rezerwatów w sposób znaczny podniesie ich atrakcyjność jako regionalnych produktów turystycznych i przyczyni się do zwiększenia liczby osób odwiedzających rezerwaty.

Źródło informacji: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki