BIPCzwartek, 01.6.2023

Dokumenty Strategiczne Powiatu

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku. Aktualnie powiat realizuje Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030, a także opiera swoją działalność na różnorodnych strategiach sektorowych. Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku i obejmowała pięcioletni okres realizacji: od 2000 do 2005 roku włącznie. Z kolei w dniu 30 czerwca 2005r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005r. - Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, który stanowił rozwinięcie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i zawierał propozycje działań do realizacji. W latach 2014-2021 sukcesywnie wdrażane były zapisy Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego. Realizacja wszystkich ww. dokumentów była corocznie raportowana podczas sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, a określone w nich cele i założenia zostały w większości przypadków osiągnięte.

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu, w dniu 23 czerwca 2022 r., została zatwierdzona przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030. Po przeprowadzeniu szeregu analiz oraz konsultacji, w najnowszym dokumencie strategicznym Powiatu wyznaczono trzy główne cele rozwojowe, obejmujące wymiar społeczno-ekologiczny, gospodarczy oraz instytucjonalny. W ramach każdego z nich wskazano szczegółowo priorytety i działania. Wśród kluczowych obszarów ujętych w dokumencie można wskazać m. in.: edukację (zarówno w wymiarze „miękkim”, jak i „twardym” - infrastrukturalnym), ochronę środowiska i ekologię, opiekę zdrowotną, wzmocnienie integracji przestrzennej powiatu (budowę i remonty dróg), promocję przedsiębiorczości. Uwagę zwrócono również na poprawę dostępności oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w instytucjach powiatu, zarówno w aspekcie lokalowym, jak i świadczenia palety e-usług. Uwzględniono ponadto działania w zakresie rozwoju oferty turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej. Co ważne, strategia jest spójna z aktualnymi dokumentami krajowymi i regionalnymi na lata 2020+, dzięki czemu może stanowić podstawę ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie planowanych do realizacji zadań.

  1. Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022-2030

  2. Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego
     
  3. Archiwum

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki