BIPŚroda, 23.6.2021

Zostań rodzicem zastępczym

2021-06-16 pcpr

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, przejdą proces kwalifikacji, a następnie  zostaną skierowane na szkolenie dla rodzin zastępczych. Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia. Osoby zainteresowane,  zapraszamy do siedziby  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie  mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30 lub tel. 517-018-794.

czytaj więcej

XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 24 czerwca 2021

2021-06-15 sesja

Zwołanie sesji VI kadencji 2018 -2023 XLII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 24 czerwca 2021 r. godz. 12.00 w trybie zdalnym Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Przedstawienie porządku obrad. Raport o stanie powiatu: a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020, b) debata nad raportem, c) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego 5. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego: a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok, b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020, c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020, d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami, e) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego  za 2020 rok, f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok, g) dyskusja absolutoryjna, h) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego, i) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 6. Roczne sprawozdanie z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2020 oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2021 7.Podjęcie uchwał: a) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Ochotniczej Straży Pożarnej Goczałkowo- Gurówko, b) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Jarosławowi Krawczykowi, c) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Januszowi Krawczykowi, d) w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Panu Andrzejowi Fabiszakowi, e) w sprawie: zmiany Uchwały nr XX/134/2016 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie, f) w sprawie: utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 15 w Gnieźnie, zorganizowanej  w podmiocie leczniczym, g) w sprawie: utworzenia IV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gnieźnie, zorganizowanego w podmiocie leczniczym, h) w sprawie: utworzenia Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gnieźnie, i) w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/118/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie, j) w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie na lata 2021- 2027, k) w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Trzemesznie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, l) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021- 2031,Uchwała, Zał 1, Zał 2, Tabela, Uzasadnienie m) w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021. 8.Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady 9.Interpelacje i zapytania radnych. 10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11.Wolne głosy i informacje. 12. Zamknięcie sesji.  

czytaj więcej

Punkt Wspierania Biznesu - przerwa urlopowa

2021-06-11 pwb

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniach 14-25 czerwca 2021 r. Gnieźnieński Punkt Wspierania Biznesu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej

Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych