BIPŚroda, 26.1.2022

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego,  oznaczonej w ewidencji gruntów: Obręb Gniezno, ark. mapy 43, dz. nr 7/50 o pow. 0,4195ha, zabudowanej budynkiem spełniającym funkcję warsztatowo-magazynową o pow. użytkowej 669,42m2 i 2 budynkami spełniającymi funkcję garażową o pow. użytkowej 37,9m2 i 42,39m2. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta PO1G/00046928/0 w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 1.018.000,00 zł. (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy złotych).

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. B. Chrobrego i ul. Sobieskiego w Gnieźnie, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/153/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 25.09.2019r.  działka nr 7/50 przeznaczona jest w części pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – symbol planu 4MW/U oraz w niewielkiej części pod komunikację – teren drogi wewnętrznej – symbol planu 8KDW. Ponadto zwraca się uwagę, iż na terenie wnioskowanej działki wskazano obiekt do odtworzenia w zakresie lokalizacji i obrysu bryły zabudowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 200.000,00 zł. (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) do dnia 1 czerwca 2020r. na konto: Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie w PKO BP 80 1020 4115 0000 9202 0125 4978 - liczy się data uznania konta.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrała, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca pokrywa koszty notarialne, sądowe i podatkowe.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020r. o godz. 11:00  w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie, al. Reymonta 21B, pok. nr 18.

Bliższe informacje o nieruchomości w siedzibie PZGKKiN w Gnieźnie,
al. Reymonta 21B,  pok. nr 17, tel. (61) 426 46 88.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych