BIPWtorek, 30.5.2023

NOWE ZASADY ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

NOWE ZASADY ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia odbywa się bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli lekarz orzecznik uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny.

TERMINY ORZECZEŃ

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upływa w terminie od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 8.03.2020), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, (tj. od 9.12.2019r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

KARTY PARKINGOWE

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe dla placówek zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

WNIOSKI

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień można złożyć do urny, która jest wystawiona w wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 lub przesłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o stanie zdrowia …,

2. oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej. Druki wniosków i zaświadczenia lekarskiego oraz klauzula do pobrania pod adresem: www.powiat-gniezno.pl  (zakładka: DLA MIESZKAŃCA- Jak załatwić sprawę  – Niepełnosprawni – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności -Wydawanie orzeczeń o  niepełnosprawności  lub  Wydawanie orzeczeń o  stopniu niepełnosprawności)

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można złożyć do urny, która jest wystawiona w wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 lub przesłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego, aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, ew. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Druk wniosku oraz klauzula do pobrania pod adresem: www.powiat-gniezno.pl  (zakładka: DLA MIESZKAŃCA- Jak załatwić sprawę  – Niepełnosprawni – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –Wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej).

Wniosek o wydanie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej można złożyć w wejściu do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10. Wzór podpisu na wniosku należy złożyć przy pracowniku. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej, kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej, ew. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Druk wniosku oraz klauzula do pobrania pod adresem: www.powiat-gniezno.pl  (zakładka: DLA MIESZKAŃCA- Jak załatwić sprawę  – Niepełnosprawni – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności –Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym).

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki