BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 12.00

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

 

XXXIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
26 listopada 2020 roku

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 15 października i 20 października 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 października 2020r.
 6. Informacja o zadaniach i podejmowanych działaniach przez:
 7. Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gnieźnie,
 8. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie,
 9. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gnieźnie
 10. Wielkopolską Izbę Rolniczą w Powiecie Gnieźnieńskim.
 11. Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Informacja w zakresie zadań i działań podejmowanych przez Społeczną Straż Rybacką Powiatu Gnieźnieńskiego.
 13. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2018-2019”.
 14. Raport ze współpracy zagranicznej Powiatu Gnieźnieńskiego za ostatni rok.
 15.  Raport z realizacji strategii rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych na lata 2008-2020.  
 16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 17. uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”
 18. zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne głosy i informacje.
 23. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                          

                                                                                                             Przewodniczący Rady Powiatu

                         Dariusz Pilak

 

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie można wykluczyć zaistnienia uwarunkowań prawnych uniemożliwiających lub utrudniających odbycie sesji we wskazanym wyżej terminie.  W takim przypadku Przewodniczący Rady Powiatu podejmować będzie decyzje stosownie do zaistniałych okoliczności, nie wyłączając zmiany terminu sesji.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki