BIPCzwartek, 08.6.2023

SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIENSKIEGO VI KADENCJI - 22.04

Uprzejmie zapraszamy na XXXIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godzinie 12.00

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz.374 ze zmianami).

XXXIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIENSKIEGO VI KADENCJI
22 kwietnia 2021 r. g. 12.00
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 marca 2021 r.
 6. Sprawozdania stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020:

a. Komisja Finansowa,

b. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

c. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

d. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,

e. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej.

 1. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020.
 2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gnieźnie za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2020 rok.
 6. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr VIII/49/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego  z dnia 28 marca 2019r. w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 zmienionej Uchwałą Nr VIII/51/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 marca 2019r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/168/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r.

b) zmiany Uchwały NR LVIII/357/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpniaca 2020r. 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu i jednocześnie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie  do realizacji zadań związanych z realizacją projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (V)”  zmienionej Uchwałą NR II/22/2018 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. , Uchwałą Nr XI/55/2019 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 maja 2019 r. , Uchwałą Nr XXVIII/169/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 lipca 2020r. oraz Uchwałą Nr XXX/183/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 września 2020r.

 1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne głosy i informacje.
 5. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki