BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową i pogotowie rodzinne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i pogotowia rodzinnego. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie kursu dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe.

Osoby, które wyrażają chęć pomocy dzieciom, po przejściu procesu wstępnej kwalifikacji, wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu, podczas którego zdobędą wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi. Na każde umieszczone dziecko, przyznawane jest świadczenie pieniężne. Rodzina zastępcza zawodowa, otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 42 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  4. nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
  5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb

Osoby zainteresowane rodzinną opieką zastępczą, prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie ul. Sienkiewicza 12 a w godz. 7.30 – 15.30 oraz telefonicznie 517-018-794.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki