BIPWtorek, 05.7.2022

LVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO - 23 czerwca br. o godz. 10.00 w trybie zdalnym

 
LVI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 
23 czerwca br. o godz. 10.00 w trybie zdalnym
 

Porządek obrad


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 28 kwietnia 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 17 maja 2022 r.
6. Raport o stanie powiatu:

a) przedstawienie raportu o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2021,
b) debata nad raportem,
c) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego.

7. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:

a) sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2021 rok,
b) sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2021,
c) informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2021,
d) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami,
e) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2021 rok,
f) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok,
g) dyskusja absolutoryjna,
h) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego,
i) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

8. Roczne sprawozdania z działalności i finansowe Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie za rok 2021 oraz przedstawienie planu finansowego na rok 2022.
9. Raport z realizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2021.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie za rok 2021.
11. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2019-2021 za rok 2021.
12. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 za rok 2021.
13. Raport o stanie realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2021.
14. Sprawozdanie dotyczące Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim w roku 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia: Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2022- 2024,
b) przyjęcia: „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2022- 2030”,
c) przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022- 2030,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022- 2031, uchwała, Zał 1, Zał 2, Uzasadnienie, Tabela
e) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2022 ,
f) rozpatrzenia skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego (ogniska w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie) na Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie ,
g) rozpatrzenia skargi stowarzyszenia Kogutorium na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne głosy i informacje.
20. Zamknięcie sesji.


 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych