BIPPiątek, 02.6.2023

LVIII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji

Szanowni Państwo

Uprzejmie zapraszam na LVIII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku o godz. 12.00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us) na podstawie art. 15zzx. ust. 2 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).
 
 LVIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
29 września 2022 roku
Porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  LVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 23 czerwca 2022 r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego VI kadencji z dnia 15 lipca 2022 r.  
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2022 r.  
8. Informacja o przebiegu wykonania  planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2022 r.
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Gnieźnie za I półrocze 2022 r.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie za I półrocze 2022 r.
11. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 

a) pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2165P na odcinku ulic Armii Poznań oraz Jana Pawła II położonych na terenie miasta Witkowa,

b) zaliczenia do kategorii drogi powiatowej dotychczasowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 260 Gniezno - Witkowo -Wólka w miejscowości Witkowo,

c) zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej pn. „Szpital Pomnik Chrztu Polski” w Gnieźnie,

d) rozpatrzenia skargi M.W. na działalność Starosty Gnieźnieńskiego (Starostwa Powiatowego w Gnieźnie),

e) rozpatrzenia skargi W.J.T, B.T i K.W. na dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie,

f) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

g) wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków w 2023 roku,

h) wsparcia dla gmin Powiatu Gnieźnieńskiego na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, polegającego na zapewnieniu ochotniczym strażom pożarnym sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowania i środków łączności,

i) zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński,

j) zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr II/15/2018 z dnia 13.12.2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach.


13. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne głosy i informacje.
17. Zamknięcie sesji.                                                                                                          

                               Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 
 
                             Jacek Kowalski
 
 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną nie można wykluczyć zaistnienia uwarunkowań prawnych uniemożliwiających lub utrudniających odbycie sesji we wskazanym wyżej terminie. W takim przypadku Przewodniczący Rady Powiatu podejmować będzie decyzje stosownie do zaistniałych okoliczności, nie wyłączając zmiany terminu sesji.
 
 
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki