BIPŚroda, 31.5.2023

Nabór na stanowisko urzędnicze | Dyrektor Wydziału Finansów | Główny Księgowy

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE:
Dyrektor Wydziału Finansów – Główny Księgowy
w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, względnie obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. spełnianie jednego z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości (preferowana praktyka w księgowości sfery budżetowej),

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości (preferowana praktyka w księgowości sfery budżetowej),

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

3. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. nieposzlakowana opinia.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. dobra znajomość przepisów z zakresu księgowości obowiązujących w sferze budżetowej tj. m.in. ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o samorządzie powiatowym, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych,

2. zdolność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów,

3. praktyczne umiejętności księgowania operacji gospodarczych i sporządzania sprawozdań finansowych;

4. biegła znajomość obsługi komputera (m.in. pakiet Microsoft Office, bazy informacji prawnych, program do elektronicznego obiegu dokumentów) i urządzeń biurowych,

5. samodzielność,

6. zdolność analitycznego myślenia,

7. bardzo dobra organizacja pracy,

8. inicjatywa i zaangażowanie,

9. odporność na stres,

10. komunikatywność,

11. rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,

12. wysoka kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

 

ZAKRES NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1. prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (jednostki i budżetu),

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4. nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez pracowników Wydziału Finansów,

5. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych oraz wszelkich innych zestawień danych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych i ich aktualizacja dotyczących zasad (polityki) rachunkowości, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, procedur kontroli ustalania, pobierania, dochodzenia i gromadzenia środków publicznych powiatu oraz realizacja przychodów i rozchodów, zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,

7. prowadzenie skonsolidowanych rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług dla powiatu za poszczególne miesiące oraz przekazywanie ich do właściwego organu wraz z dokonaniem zapłaty podatku wynikającego z przedłożonych przez jednostki organizacyjne rozliczeń do Urzędu Skarbowego,

8. bieżące analizowanie płynności finansowej oraz zaangażowania środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

1. miejsce pracy: budynek Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, wyposażony w windy i toaletę przystosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obszar powiatu gnieźnieńskiego,

2. stanowisko związane z przemieszczaniem się po budynku oraz powiecie gnieźnieńskim,

3. praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O DOSTARCZENIE:

1. listu motywacyjnego,

2. kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zawierającego dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia),

3. kserokopii świadectw pracy (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem),

4. kserokopii dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5. oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenia kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych,

8. oświadczenia o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem (łam) się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w celach procedury rekrutacyjnej.

W szczególności zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@powiat-gniezno.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zawartych w dokumentach aplikacyjnych i podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej) przez Starostę Gnieźnieńskiego (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, Gniezno) w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko „Dyrektor Wydziału Finansów – Główny Księgowy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.”,

9. ewentualnych innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W styczniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Kompletne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno) lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno w terminie do dnia 6 marca 2023 r. (data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie).

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko Dyrektor Wydziału Finansów – Główny Księgowy”.

Osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego. Komisja konkursowa ma możliwość niewybrania żadnego kandydata. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę. Umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony.

Dodatkowe informacje, w tym wzory niezbędnych oświadczeń, można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 61 424 07 01 albo drogą mailową pod adresem: kadry@powiat-gniezno.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński (Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel.: 61 424 07 41, e-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl).

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować pod adresem: iod@powiat-gniezno.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie. Podanie danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie przez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@powiat-gniezno.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych będą podmioty określone w przepisach prawa oraz inne podmioty na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) jest niezbędne by uczestniczyć w naborze. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki