BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Konkurs na Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 01/VI/2008 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Schemat I Projekty inwestycyjne

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa w wersji jednolitej w dniu 29 maja 2008 roku (z późniejszymi zmianami), dostępnym na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego – Główny Punkt Informacyjny WRPO, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą.
Oferty konkursowe można składać do 10 listopada 2008 roku, do godziny 15.00.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2010 roku.


Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie dla Schematu I wynosi 10 000 000 € i może ulec zwiększeniu.

Informacja o poziomie dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:

  • projekty inwestycyjne nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych,
  • projekty inwestycyjne objęte pomocą publiczną - zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu

Projekty wskazane w Schemacie IA (Uszczegółowienia WRPO):

  • minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 20 mln PLN
  • maksymalny poziom dofinansowania wynosi 10 mln PLN
  • dla projektów dla których beneficjentami są instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz archiwa państwowe maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln PLN

Projekty wskazane w Schemacie IB (Uszczegółowienia WRPO):

  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln PLN
  • maksymalny poziom dofinansowania wynosi 2 mln PLN

Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.Pytania prosimy kierować na adres e-mail: agata.krzeszowiak@umww.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (61) 858 12 52

Źródło informacji i dokumentacja dostępne na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki