BIPSobota, 03.6.2023

Kształcenie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Nazwa sprawy:

Kształcenie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Edukacji

Zakres świadczonej usługi:

Skierowanie do młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

  • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 50

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodzica (prawnego opiekuna),
  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o

           potrzebie kształcenia specjalnego,

  • dokumentacja stanu zdrowia (karta zdrowia, karta szczepień, zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia),
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • poświadczenie zameldowania,
  • w przypadku opiekunów prawnych – dokument o ustanowieniu prawnego opiekuna (postanowienie sądu).

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Skierowanie doręcza się wnioskodawcy oraz placówce.

Termin załatwienia sprawy:

Skierowanie wystawiane bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Brak trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 13.11.2015 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U.2015.1872 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

brak

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek o umieszczenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

drukuj:
udostępnij: