BIPWtorek, 06.6.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki pn. „Przygotowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim”


I. Celem konkursu
Celem konkursu jest opracowanie koncepcji szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim. W Założeniu sieć szlaków rowerowych ma wykorzystywać aktualną infrastrukturę i uwarunkowania komunikacyjne, przy czym szlaki mają omijać główne drogi. Sieć w mierĘ możliwosci winna łączyć się ze szlakami rowerowymi sąsiadujących powiatów m.in. z Piastowskim Traktem Rowerowym. Szlaki mają zostać tak zaprojektowane, aby prowadziły do głównych atracji turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu, z uwzględnieniem miejsc wypoczynkowych np. kąpielisk, jak również przebieg szlaków ma być zbieżny z aktualnie przebudowywyanymi i nowo powstającymi szlakami turystycznymi powstajacymi w ramaach projektu unijnego realizowanego przez Powiat Gnieźnieński pn. „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieńskim”. Każdy szlak ma być poprowadzony w postaci tzw. pętli, gdzie start i meta szlaku zbiegają się w jednym miejscu tzw. punkcie „0”.

Przygotowanie niniejszego opracowania w ramach tego zadania stanowić ma podstawę fizycznego oznakowania wszystkich szlaków rowerowych w powiecie gnieźnieńskim w latach następnych.

W skład koncepcji winny wchodzić takie elementy jak:

 1. propozycja oznakowanie nie mniej niż 300 km szlaków rowerowych w Powiecie Gnieźnieńskim z uwzględnieniem tzw. szlaków priorytetowych (tzw. szlaki kategorii A) oraz tzw. szlaków dodatkowych (tzw. szlaki kategorii B). Ponadto podział ten powinien uwzględnić rodzaj proponowanego szlaku tj. szlaki turystyczno – poznawcze i rekreacyjno – wypoczynkowe
 2. kosztorys rzeczywistego wdrożenia każdego z proponowanych szlaków (oznakowanie, uwzględnienie ewentualnego ustawienia turystycznej infrastruktury etc.)
 3. ślady GPS,
 4. dokumentacja fotograficzna,
 5. dokumentacja techniczna wraz z koncepcją oznakowania szlaków, a także opis i kategoryzacja powiatowych szlaków rowerowych wraz z mapą;
 6. harmonogram finansowy rzeczywistego wprowadzenia koncepcji w życie w latach następnych, z nastawieniem na okres 2012/2013;
 7. wygląd oznakowania oraz Ilość tabliczek na poszczególnych szlakach;

II.Rodzaje zadań, wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
Zadanie zgodne jest z Planem Rozwoju Lokalnego – projekt nr IV2Aa/84 pn. Znakowanie, konserwacja i odnawianie oznakowania szlaków pieszych, rowerowych i konnych

Maksymalny termin realizacji zadania: od 1 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku

Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

III.Podmioty uprawnione do składania ofert
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

IV.Wymagane dokumenty

 1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
  Przez prawidłowe wypełnienie oferty rozumie się:
  1. wypełnienie druku oferty w sposób czytelny
  2. wypełnienie wszystkich punktów zawartych w ofercie podając:
   • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanych działań
   • termin realizacji zadania
   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania
   • informację o posiadanych własnych środkach finansowych lub pozyskanych z innych źródeł działalności podmiotu składającego ofertę
   • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
  3. w przypadku, gdy punkt w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”
 2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.
 3. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:
  1. dla fundacji i stowarzyszeń : odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa
  2. w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
 5. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
 6. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
 7. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczył w realizacji zadania publicznego – w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty.

  Partner - to podmiot niebędący stroną umowy, który uczestniczy w realizacji zadania publicznego nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w formie dotacji.
  Współpraca może obejmować w szczególności: aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń i wiedzy na każdym etapie realizacji zadania publicznego.
  Udział partnera w realizacji zadania publicznego może dotyczyć także nieodpłatnego wparcia rzeczowego (np. użyczenie zasobów rzeczowych potrzebnych do realizacji zadania publicznego, bezpośredniego poniesienia części wydatków związanych z organizacją zadania publicznego) lub osobowego (np. udział członków lub wolontariuszy innego podmiotu)

  UWAGA !!!
  Potwierdzenie udziału partnerów w przypadku ich wskazania w pkt. V.1 oferty – jest wymogiem formalnym. Wskazanie ich udziału i niedołączenie potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Udział partnera musi być potwierdzony poprzez dołączenie do oferty: umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczył w realizacji projektu.
   
 8. Umowa sponsorska, oświadczenie sponsora bądź inny dokument potwierdzający udział sponsora wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych, jakie sponsor zamierza przekazać oferentowi na realizację zadania publicznego – w przypadku wskazania sponsora w pkt. IV.2 oferty.

  Sponsor – to podmiot prawa prywatnego, który przekazuje organizacji pozarządowej środki finansowe, niekiedy ze wskazaniem ich przeznaczenia, uzyskując w zamian promocję danego produkty lub danej firmy bądź marki, w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem.
   
 9. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwie lub więcej organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, oferta wspólna powinna zawierać:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

  UWAGA !!
  Potwierdzenie udziału sponsorów w przypadku ich wskazania w pkt. IV.2 oferty – jest wymogiem formalnym. Wskazanie ich udziału i niedołączenie potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Udział sponsorów musi być potwierdzony poprzez dołączenie do oferty: umowy sponsorskiej lub oświadczenia sponsora, bądź innego dokumentu potwierdzającego udział sponsora wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych, jakie sponsor zamierza przekazać oferentowi na realizację zadania.
   
 10. Inne dokumenty ważne dla złożonej oferty.

  W przypadku złożenia kserokopii załączników: statuty, dokumentu stanowiącego o podstawie działania podmiotu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego lub innych dokumentów, uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą i miejscem tego potwierdzenia.
  Oferty powinny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Za terminowość i prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.

V.Tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym – przez komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego.
 3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone na niewłaściwych drukach, brak jakiegokolwiek załącznika – oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
 5. Przy ocenie merytorycznej oferty brane będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z ogłoszonym konkursem
  2. wartość merytoryczna projektu
  3. znaczenie promocyjne dla powiatu gnieźnieńskiego
  4. rzetelność przedstawionego opisu zadania
  5. rzetelność przedstawionego programu
  6. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  7. zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
  8. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania,
 6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w formie uchwały.
 7. Do postanowień uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wybory oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 8. Informacja o złożonych ofertach oraz podjętych decyzjach o udzieleniu dotacji zostanie ogłoszona w Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego.
 9. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

VI.Zasady przyznawania dotacji

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Złożenie oferty nie jest równoczesne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta wybrana zostanie w postępowaniu konkursowym
 3. Podmiot któremu przyznano dotację zobowiązany jest do sporządzenia przed zawarciem umowy aktualnego harmonogramu realizacji zadania Druk aktualnego harmonogramu realizacji zadania i korekty kalkulacji kosztów jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Powiatu Gnieźnieńskiego.

VII.Warunki realizacji zleconego zadania publicznego
Realizacja zadania zleconego wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złoży ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. Wzór umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
  • złożenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania
  • akceptacja przez strony postanowień umowy
 2. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.
  Sprawozdanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.

Przez prawidłowo wypełnione sprawozdanie rozumie się wypełnienie:

 

 1. druku sprawozdania w sposób czytelny
 2. wszystkich punktów zawartych w druku sprawozdania – w przypadku gdy punkt zawarty w druku sprawozdania nie dotyczy podmiotu realizującego zadanie należy wpisać „nie dotyczy”

Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie, korekcie kosztorysu i zawartej umowie.

VIII.Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.
 2. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 29 czerwca 2011 roku do godziny 15:00.
 3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 4. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz tytułem zadania.

IX.Kontakt
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 424 -07-43 5.Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki