BIPCzwartek, 08.6.2023

Ogłoszono konkurs na Działanie 1.2
 


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 05/I/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”

- Schemat I Projekty inwestycyjne
- Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze
- Schemat III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
(stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki. Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 20.02.2009 r. do 30.03.2009 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa sierpnia 2009 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi: 80 000 000,00 EUR:

- Schemat I: 18 000 000,00 EUR
- Schemat II: 2 000 000,00 EUR
- Schemat III: 60 000 000,00 EUR

i może ulec zmianie.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 17 stycznia 2008 roku (obowiązująca, jednolita wersja dostępna jest na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl), tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- w Schemacie I – Projekty inwestycyjne
- w Schemacie II – Specjalistyczne projekty doradcze
- w Schemacie III – Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi:
W ramach Schematu I Projekty inwestycyjne i Schematu III Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat):
- maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
- maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw realizujących projekt w sektorze transportu


W ramach Schematu II Specjalistyczne projekty doradcze:
- maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi:
- W Schemacie I: dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw – 9000 PLN; dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata – pow. 200 000 PLN; dla projektów wpisujących się w zakres interwencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – pow. 300 000 PLN
- w Schemacie II: dla mikroprzedsiębiorstw działających dłużej niż 2 lata oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw – 3000 PLN; dla mikroprzedsiębiorstw działających nie dłużej niż 2 lata – pow. 60 000 PLN
- W Schemacie III: 9 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
- W Schemacie I: 1 200 000 PLN
- W Schemacie II: 200 000 PLN
- W Schemacie III: 4 000 000 PLN, dla przedsiębiorstw realizujących projekt w sektorze transportu – 3 200 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
- nie może przekraczać 400 000 PLN w przypadku zakupu środków trwałych w projektach dotyczącej własnej działalności B+R (dla własnych potrzeb)
- w Schemacie III nie może przekraczać 8 000 000,00 PLN.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl; Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub telefonicznie pod numery telefonów: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37

 

 

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki