BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, oraz Uchwały Nr XVI/108/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012
 

OGŁASZAM z dniem 5 stycznia 2012 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 1. Rodzaje zadań, wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację


  Zadanie nr 1
   
  „Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2012 roku”

  Maksymalny termin realizacji zadania: od 20 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2012 roku: 70 000,00 zł
  Minimalny wkład własny: 20 % kosztów realizacji zadnia
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2011 roku - 97 000,00 zł
   
  Zadanie nr 2
   
  „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i stowarzyszeniach sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2012 roku”

  Maksymalny termin realizacji zadania: od 20 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 121 000,00 zł
  Minimalny wkład własny: 20 % kosztów realizacji zadnia
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2011 roku - 91 000,00 zł

  Zadanie nr 3
   
  „Przygotowanie i udział klubów sportowych w rozgrywkach ligi państwowej w 2012 roku”

  Maksymalny termin realizacji zadania: od 20 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 100 000,00 zł
  Minimalny wkład własny: 20 % kosztów realizacji zadnia
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2011 roku - 100 000,00 zł

   Zadanie nr 4
   
  „Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo – turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizowanie eliminacji powiatowych i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego”

  Maksymalny termin realizacji zadania: od 20 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 4 000,00 zł
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2011 roku - 5 000,00 zł

  Zadanie nr 5
   
  Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego”

  Maksymalny termin realizacji zadania: od 20 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 6 000,00 zł
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2011 roku - 7 000,00 zł

  Zadanie nr 6
   
  „Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali oraz koncertów osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej”

  Maksymalny termin realizacji zadania: od 20 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 30 000,00 zł
  Minimalny wkład własny: 10 % kosztów realizacji zadnia
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2011 roku - 30 000,00 zł
   
 2. Podmioty uprawnione do składania ofert

  Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.
   
 3. Miejsce i termin składania ofert
   
  1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
  2. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 27 stycznia 2012 roku.
  3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  4. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz tytułem zadania.
  5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
    
 4. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

  Przy wyborze ofert pod uwagę brane będą:
  • wartość merytoryczna programu,
  • posiadane zasoby rzeczowe oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami,
  • perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego finansowania,
  • dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Gnieźnieńskim i innymi instytucjami,
  • dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych,
  • znaczenie promocyjne dla Powiatu Gnieźnieńskiego (dotyczy zadania nr 1, nr 3, nr 6),
  • korzyści płynące dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego z realizacji zadania.
    
 5. Wymagane dokumenty
   
  1. Oferta realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010r., Nr 6, poz. 25) Przez prawidłowe wypełnienie oferty rozumie się:
   1. wypełnienie druku oferty w sposób czytelny
   2. wypełnienie wszystkich punktów zawartych w ofercie podając:
    • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis
    • planowanych działań
    • termin realizacji zadania
    • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
    • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową
    • realizację zadania
    • informację o posiadanych własnych środkach finansowych lub pozyskanych z innych źródeł
    • działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie
  2. Do złożonej oferty należy załączyć:
   • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących
   • statusu prawnego i prowadzonej przez niego działalności,
   • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu (dotyczy tylko zadania nr 6)
   • oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
   • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub
   • w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
   • oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym
   • imienny wykaz zawodników, uczestników stałych zajęć z podziałem na kategorie wiekowe (dotyczy zadania nr 2 i 3),
   • imienny wykaz kadry szkoleniowej (dotyczy zadania nr 2 i 3),
   • kserokopię licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach ligi państwowej (dotyczy tylko zadania nr 3).
   • inne dokumenty ważne dla złożonej oferty
     
  W przypadku złożenia kserokopii załączników: statuty, dokumentu stanowiącego o podstawie działania podmiotu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego lub innych dokumentów, uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą i miejscem tego potwierdzenia. Oferta powinny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę Za terminowość i prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.
   
 6. Termin i tryb wyboru oferty
   
  1. Otwarcie ofert nastąpi w przeciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Złożone oferty będą oceniane i kwalifikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
  4. Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego stanowisko wobec wszystkich ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.
  5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w formie uchwały.
  6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożenie oferty na niewłaściwych drukach, brak jakiegokolwiek załącznika – oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
  7. Informacje o złożonych ofertach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
   Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursów.
  8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.
  9. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach bez prawa do odwołania.
    
 7. Zasady przyznawania dotacji

  Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:
  1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami),
  2. Uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
    
 8. Ogólne warunki realizacji zleconego zadania publicznego
   
  1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.
  2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
   1. akceptacja przez strony postanowień umowy,
   2. dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
  3. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.
    
 9. Kontakt

  Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można osobiście w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 62-200 Gniezno pokój 2.09, telefonicznie pod numerem telefonu 061 424-07-47 lub e-mail tomasz.pokladecki@powiat-gniezno.pl, maciej.walery@powiat-gniezno.pl


Pliki do pobrania:

 

 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
 2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego  
 3. Wzór aktualizacji kosztorysu
 4. Wzór aktualizacji harmonogramu
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki