BIPNiedziela, 04.6.2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ KULTURY
I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGOM

 

 

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 roku.

 

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr III/22/2006 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2007 roku.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej i kulturalnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

 

 

I. Rodzaje zadań
1. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w 2007 roku zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, na które zostaną zawarte umowy całoroczne:

 

 

Lp.
Nazwa zadania
termin
realizacji
dotacja
zrealizowana
w roku 2006
plan na
2007 r.
1
Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
cały rok
20 000,00
10 000,00
2
Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego
cały rok
20 000,00
15 000,00
3
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
cały rok
68 900,00
97 900,00
4
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
cały rok
35 000,00
40 000,00
5
Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja imprez rekreacyjnych, w tym imprez dla niepełnosprawnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie powiatu
cały rok
38 000,00
20 000,00
6
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią.
cały rok
6 000,00
5 000,00
Razem:
187 900,00
187 900,00

 

 

3. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2007 roku zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na które zostaną zawarte umowy całoroczne:

 

 

Lp.
Nazwa zadania
termin
realizacji
dotacja
zrealizowana
w roku 2005
plan na
2006 r.
plan na
2007 r.
1
Wspieranie imprez kulturalnych o charakterze edukacyjnym i artystycznym osadzonych w tradycji regionalnej
cały rok
10 000,00
20 800,00
17 000,00
2
Organizacja imprez kulturalnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią
lipiec, sierpień
5 000,00
13 000,00
10 875,00
Razem:
33 000,00
43 800,00
27 875,00

 

 

III. Termin i warunki realizacji zadania
Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.

 

IV. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 16 lutego 2007 roku, do godz. 15.00.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty uchwalenia budżetu powiatu gnieźnieńskiego w formie Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. Zawartość merytoryczna oferty.
  2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
  3. Wymierne efekty.
  4. Charakter i zasięg oddziaływania.
  5. Rzetelny budżet.
  6. Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych.
  7. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Powiat Gnieźnieński w budżecie 2007 roku na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela

Marek Szczepanowski - inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 pok. 211, tel. 061/424-07-47 e-mail: oswiata@powiat-gniezno.pl

Wniosek o dotację
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki