BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego

 

OTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego
pn. "Organizacja imprez promujących Gnieźnieńską Kolejkę Wąskotorową"

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr III/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego pn. "Organizacja imprez promujących Gnieźnieńską Kolejkę Wąskotorową" w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 "Dobre miejsce, królewska tradycja" - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

 

 

 

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie realizacji w/w zadania przez organizację pozarządową. Zadanie jest zgodne z działem V pkt.6 Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr III/22/2006)oraz przyznanymi środkami w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 "Dobre miejsce, królewska tradycja" - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego finansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

 

 

II. Rodzaj zadania
Zadanie polega na organizacji dwóch imprez promujących Gnieźnieńska Kolejkę Wąskotorową w II i III kwartale br.,

 

 

I-sza impreza (proponowany miesiąc maj) czyli II kwartał br., - kwota 60.000 zł
Przykładowy scenariusz
Dzień I
 • rajd turystyczny "Szlakiem Gnieźnieńskiej Kolei Turystycznej" (szlaki rajdu wyznaczone byłymi trasami kolejki wąskotorowej oraz drogami prowadzącymi wzdłuż torów)
 • finał rajdu i meta gwieździście wyznaczonych tras pieszych i rowerowych na plaży wojskowej w Przybrodzinie
 • przejazdy kolejką prowadzoną przez stary parowóz dla uczestników rajdu na trasach Gniezno-Anastazewo-Gniezno
 • ognisko i pieczenie kiełbasek dla wszystkich uczestników rajdu
 • biesiada harcerska na plaży wojskowej w Przybrodzinie
 • strzelnica sportowa
 • przejazdy drezyną ręczną wraz z konkursem z nagrodami na najlepszy czas przejazdu
 • przejażdżki konne oraz bryczkami
 • konkurs wiedzy z nagrodami o gnieźnieńskiej kolejce wąskotorowej
Dzień II
 • finał "Majówki z ciuchcią 2007" na dworcu kolejki w Witkowie (profesjonalna scena z nagłośnieniem, oświetleniem oraz dla publiczności scena do tańczenia)
 • przejazd kolejką prowadzoną przez stary parowóz uczestników Majówki na trasie Gniezno-Witkowo-Gniezno wraz z zespołem diexelandowym;
 • opanowanie pociągu przez grupę wojów na stacji w Niechanowie i ich przejazd wraz z pasażerami na trasie Niechanowo-Gniezno
 • prezentacja gospodarstw agroturystycznych wraz z degustacją lokalnych potraw na specjalnie wykonanych stoiskach ludowych
 • przejazd zabytkowych samochodów
 • pokaz motocykli żużlowych
 • "walka z bykiem" - maszyna zręcznościowa
 • występy zespołów artystycznych , funkcjonujących przy ośrodkach kulturalnych
 • występ zespołu diexielandowego
 • występ zespołu młodzieżowego
 • występ z zespołu country
 • występ znanej gwiazdy wieczoru (zespołu)
Dzień III
 • przejazd kolejką prowadzoną przez stary parowóz na trasie Gniezno-Przybrodzin-Gniezno wszystkich uczestników zorganizowanego i ogłoszonego wcześniej konkursu plastycznego "Nasza wąskotorówka" (przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych) wraz z opiekunami
 • ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na plaży wojskowej w Przybrodzinie, wręczenie nagród dla zwycięzców
 • piknik dla dzieci w Przybrodzinie
 • przejażdżki konne oraz bryczkami
 • udostępnienie dmuchanego zamku
 • ognisko oraz pieczenie kiełbasek
 • konkursy zręcznościowe
Przeprowadzenie i organizacja cyklu imprez plenerowych i ich promocja wymaga odpowiedniego przygotowania Reklamowego co wiąże się z: ogłoszeniami prasowymi, drukiem materiałów promocyjnych (foldery, banery, plakaty, ulotki itp.), wydzierżawieniem profesjonalnego sprzętu do obsługi imprez artystycznych, wynajęcia służb porządkowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( np.: sprawy dot. ZAIKS-u),

II-ga impreza (proponowany miesiąc wrzesień) czyli III kwartał br., - kwota 60.000 zł
Przykładowy scenariusz

Dzień I
 • seminarium na temat "Rola i miejsce zabytków kolejnictwa w promocji walorów turystycznych Gniezna i regionu Wielkopolski"
 • ogólnodostępna w okolicach Rynku lub na Rynku (w razie nie pogody wystawa mieścić się będzie w rozstawionych specjalnych namiotach) wystawa modeli kolejowych połączona z ogólnopolskim zlotem modelarzy i miłośników kolei z całego kraju (wraz z promocją specjalnie wydanego znaczka, stempla pocztowego, prezentacja ofert turystycznych na Rynku gnieźnieńskim - związanych z kolejami wąskotorowymi z całej Polski na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach)
 • finał Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii pt. "Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa" na gnieźnieńskim Rynku podczas niepogody zapewnienie stosownych namiotów dla wystawienia nadesłanych prac konkursowych
 • pokaz drezyn normalnotorowych i wąskotorowych na terenie stacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej oraz okolicznościowy przejazd drezyn na trasie GNIEZNO-JELONEK (wąskotorowe) i GNIEZNO-JANOWIEC (normalnotorowe)
 • przejazd na trasie GNIEZNO-WIEKOWO-GNIEZNO z udziałem uczestników seminarium, miłośników, dziennikarzy, samorządowców i zaproszonych gości.
 • występy artystyczne na gnieźnieńskim Rynku zakończone koncertem gwiazdy (zespołu)
Dzień II
 • festyn "Pożegnanie lata z ciuchcią-PYRA 2007" na gnieźnieńskim Rynku
 • wystawa modeli kolejowych (drugi dzień)
 • pieczenie ziemniaków oraz konkurs rzutu pyrą do celu
 • przejazdy "ciuchcią" dziecięcą po gnieźnieńskim Rynku
 • możliwość obejrzenia prac fotograficznych z konkursu
 • przejazdy miniaturową kolejką wąskotorową o szerokości 300mm po gnieźnieńskim Rynku
 • możliwość zwiedzania ustawionych na Rynku parowozu Px, drezyn i wagonów
 • prezentacja gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu z możliwością degustacji
 • oprawa muzyczna podczas trwania całości niedzielnego pikniku
Przeprowadzenie i organizacja cyklu imprez plenerowych i ich promocja wymaga odpowiedniego przygotowania reklamowego co wiąże się z: ogłoszeniami prasowymi, drukiem materiałów promocyjnych (banery, plakaty itp.), wydzierżawieniem profesjonalnego sprzętu do obsługi imprez artystycznych, działania techniczne i transportowe związane z wystawą taboru na gnieźnieńskim Rynku ,wynajęcia służb porządkowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( np.: sprawy dot. ZAIKS-u),

III. Wysokość przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2007 przeznaczy następujące kwoty:
 • I-sza impreza (proponowany miesiąc maj) czyli II kwartał br., - kwota 60.000 zł
 • II-ga impreza (proponowany miesiąc wrzesień) czyli III kwartał br., - kwota 60.000 zł
IV. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.
V. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umów z podmiotami wykonującymi zadanie do 15 października 2007 roku.
Warunki realizacji zadania:
 1. W przypadku organizacji imprez muszą zostać zachowane wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. Promocja walorów turystycznych kolejki powinna być skierowana do wszystkich grup wiekowych, mieszkańców powiatu i innych chętnych chcących brać udział w organizowanych imprezach
 3. Organizacja obu imprez w II i III kwartale roku maiłaby na celu inaugurację i zakończenie sezonu turystycznego w roku 2007
 4. Impreza ma mieć charakter niedochodowy
 5. Organizator musi przedstawić do akceptacji kosztorysy i plany realizacji obu imprez z uwzględnieniem, celów promocyjnych oraz szerokiej reklamy w mediach regionalnych i krajowych
 6. Wykazanie zainteresowania podczas trwania imprez min. 1000 osób uczestniczących w w/w
 7. Zapewnienie wszystkich wymogów zgodnie z ustawą o imprezach masowych.
VI. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 2 kwietnia 2007 roku, do godz. 12.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych, w podobnym zakresie
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych
 4. Proponowany zasięg terytorialny zadań
 5. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania
 6. Rzetelny, szczegółowy budżet
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową . Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
IX. Charakterystyka w/w zadania realizowanego w latach 2004 - 2006
Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 22

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki