BIPCzwartek, 08.6.2023

Podstawowe informacje o projekcie

Beneficjent: Powiat Gnieźnieński

Nazwa projektu: Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie (ŚWiAT) – Powiatowe Centrum Stacji Meteorologicznych i Wiedzy Przyrodniczej

Numer Projektu: RPWP.04.05.04-30-0029/19

Kwota dofinansowania: 1 338 486,00 zł.

Data rozpoczęcia projektu: 14.10.2019 r.

Data zakończenia projektu: 31.12.2022 r.

Realizacja w ramach:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 4: Środowisko

Działanie 4.5. Ochrona przyrody

Poddziałanie 4.5.4. Edukacja ekologiczna

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki