BIPPiątek, 09.6.2023

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gnieźnie


Adres: ul. Św. Wawrzyńca 18 62 – 200 Gniezno
Telefon: 61 426-22-42, 61 426-22-43
Fax 61 426-27-77
Adres e-mail: psse.gniezno@pis.gov.pl
Adres www:www.psse-gniezno.pl

Godziny i dni urzędowania: Poniedziałek – Piątek 7:25 – 15:00

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gnieźnie działa na podstawie:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie, wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej w powiecie, jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Powiatowa Stacja wykonuje badania laboratoryjne w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej na potrzeby nadzoru sanitarnego sprawowanego przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych województwa wielkopolskiego. Laboratorium Bakteriologiczne posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji z numerem AB1222.

Powiatowa Stacja działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240);
 4. statutu Powiatowej Stacji zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia;


Kierownictwo Powiatowej Stacji

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, przy pomocy Zastępcy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie i Dyrektor Powiatowej Stacji – mgr Danuta Winiarska
 • Główny Księgowy – Iwona Krysztofiak


Zadania Powiatowej Stacji

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami:
  1. a)higieny środowiska,b)higieny pracy w zakładach pracy,c)higieny procesów nauczania i wychowania,d)higieny wypoczynku i rekreacji,e)zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,f)higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 2. wykonywanie czynności kontrolnych;
 3. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
 4. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
 5. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
 6. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 7. opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
 8. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
 9. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
 10. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
 11. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
 12. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
 13. prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
 14. prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
 15. wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.


Struktura organizacyjna:

 1. Oddział Nadzoru:
  1. Sekcja Epidemiologii
  2. Sekcja Higieny Komunalnej
  3. Sekcja Higieny Pracy
  4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  5. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
  6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
 2. Laboratorium Bakteriologiczne
 3. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny
 4. Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Statystyki
 5. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
 6. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
 7. Stanowisko pracy Radcy Prawnego
 8. Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń
 9. Główny Specjalista ds. Systemu Jakości


Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków

Dyrektor Powiatowej Stacji, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego wyznaczone przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 11.00 – 12.00 i w czwartki w godzinach 15.00 – 16.00 .

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki