BIPPiątek, 09.6.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

adres:
Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

tel./fax 061 221 29 06

www.pcpr.powiat-gniezno.pl

Struktura organizacyjna:

 

 

 1. Dyrektor PCPR - pokój 0.07,
 2. Z-ca Dyrektora - pokój 0.08, tel. 614246686,
 3. Sekretariat - tel. 614255298,
 4. Dział Metodyczny i Instytut. Pomocy Społecznej - pokój 0.08, tel. 614246687, 614246689, 614249991 (osoby pracujące w dziale udzielają przede wszystkim informacji - patrz zadania Centrum z zakresu pomocy społecznej),
 5. Dział ds. Osób Niepełnosprawnych – pokój 0.08a, tel. 614246682, 614246683, 614246684, 614246685 (osoby pracujące w dziale udzielają informacji - patrz zadania Centrum z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej),
 6. Księgowość – pokój 1.21 i 1.22, tel. 61 22 12 887,
 7. e-mail: pcpr@powiat-gniezno.pl, pcpr@powiat-gniezno.pl, pcpr@powiat-gniezno.pl,
 8. numer komunikatora Gadu Gadu: 6509011.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie zostało powołane Uchwałą Nr IV 18/99 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 22 stycznia 1999 r., (na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 13 pażdziernika 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczna - Dz. U. Nr 133 poz. 872.)

Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Przy realizacji wspomnianych zadań współpracujemy z organami administracji rządowej, samorządowej , z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, Związkami Wyznaniowymi, Fundacjami ,Stowarzyszeniami, Pracodawcami, Osobami Fizycznymi i Prawnymi.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Centrum należy:

 1. Organizowanie, zapewnienie i prowadzenie usług w określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizowanie mieszkań chronionych
 2. Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej
 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo jej pozbawionym, poprzez m.in. rozwój rodzinnej opieki zastępczej
 4. Finansowanie powiatowych ośrodków wsparcia
 5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 6. Udziela informacji o prawach, ulgach i uprawnieniach
 7. Zapewnienie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu
 8. Doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych
 9. Organizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej /tekst jednolity z póź. Zmianami/;

rodziny zastępcze:

rozporządzenie RM z dnia 29 września 2001 roku w sprawie rodzin zastępczych Dz.U.Nr 120 poz.1284 ;

pełnoletni wychowankowie:

rozporządzenie MPiPS z dnia 9 października 2001 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej należy:

 1. Umożliwienie uczestnictwa osobą niepełnosprawnym i ich opiekunom uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych /indywidualne osoby niepełnosprawne*/
 2. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym /indywidualne osoby niepełnosprawne, organizacje społeczne, indywidualne osoby niepełnosprawne; osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej */
 3. Likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych /indywidualne osoby niepełnosprawne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej*/
 4. Budowa i rozbudowa obiektów służących rehabilitacji /osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych*/
 5. Szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych /indywidualne osoby niepełnosprawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej*/
 6. Dofinansowanie do sportu , kultury, rekreacji i turystyka osób niepełnosprawnych /osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej*/
 7. W nawiasach podano informację dot. tego kto może ubiegać się o pomoc na realizację określonego zadania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , z póź zmianami ; Rozporządzenie MPiPS z dn. 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr. 96 poz.861- nowe zadania powiatów.

Godziny urzędowania:

pn.—pt. 7.30 –15.30

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki