BIPŚroda, 07.6.2023

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata (załącznik) oraz wskazanie tematyki działalności według wskazanego poniżej katalogu sfery zadań publicznych:

  • Pomoc społeczna w tym wyrównywanie szans, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne,
  • Ochrona i promocja zdrowia,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
  • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata, wychowanie,
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Kandydatem może zostać osoba, która jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, jest osobą pełnoletnią, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz wykorzystanie danych osobowych na potrzeby procedury wyłonienia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, korzysta w pełni praw publicznych i nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata (pobierz) proszę dostarczyć do 22 lutego 2013r. do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.
 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki