BIPNiedziela, 28.5.2023

Projekty unijne zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe

 

Zestawienie wartości projektów i kwot dotacji pozabudżetowych za lata 2002-2007

 

Rok
Wartość projektów
Kwota dotacji
Euro
Euro
2002
29.170,63   29.170,63  
2003
1.154.734,86   537.747,62  
2004
4.022.214,00 37.252,00 3.455.614 20.795,00
2005
4.303.546,05   3.804.907,90  
2006
5.773.148,60 4.600,00 4.832.732,30 4.600,00
2007
4.489.348,49   4.380.301,79  
2008
6.080.260,12   -  
Razem
25.852.423,12 41.852,00 17.040.474,00 25.395,00


Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz jednostki podległe Starostwu - spis projektów realizowanych przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej


Rok 2008

I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie:

 

 

 1. Termomodernizacja Domu Dziecka w Trzemesznie
  Wartość projektu: 1.128.000,00 zł
  Źródło finansowania projektu:
  • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 600.000,00 zł,
  • Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (296.000,00 zł),
  • środki własne (232.000,00 zł).
 2. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnię w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie
  Wartość projektu: 519.900,00 zł
  Źródło finansowania projektu:
  • PZU Życie: 100.000,00 zł
  • PZU Życie S.A.: 100.000,00 zł
  • Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej: 100.000,00 zł
  • środki własne: 219.900,00 zł.
 3. Monitoring wizyjny w szkołach ponadgimnazjalnych
  Wartość projektu: 66.209,24 zł
  Źródło finansowania projektu:
  • środki pozyskane od wojewody wielkopolskiego: 54.000,00 zł,
  • środki własne: 12.209,24 zł


II. Jednostki podległe

 

 

 

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie:
   
  • projekt „PERSPEKTYWA”
   Okres realizacji: od 01.04.2008r. do 31.12.2008 r.
   Wartość projektu: 3.667.250,00 zł
   Źródło finansowania: PO Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Europejski Fundusz Społeczny.
    
  • projekt „PROFESJONALNA KADRA”
   Okres realizacji: od 01.01.2008r. do 30.11.2009r.
   Wartość projektu: 180.000,00 zł (kwota dotacji: 153 000,00 zł)
   Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.2 „Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”, Europejski Fundusz Społeczny.
    
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
   
  • projekt: „Akord III Budowanie lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób cierpiących na zaburzenia i choroby psychiczne”;
   Wartość projektu: 64.500,00 zł,
   Źródło finansowania: Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej.
    
  • projekt ABC Rodzinnej Opieki Zastępczej - Moje Mieszkanie”,
   Wartość projektu: 36.400,00 zł,
   Źródło dofinansowania: Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej.
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie: projekt „Chcę – potrafię – wiem – jestem aktywny” w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.
  Wartość projektu: 40.140,00 zł
  Okres realizacji: X – XII.2008 r.
   
 4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11: projekt „Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, część IV”, zakup środków dydaktycznych.
  Wartość projektu: 111.845,00 zł
  Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny.
   
 5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kłecku im. hm. Zygmunta Imbierowicza: zakup specjalistycznego sprzętu: komputery z oprogramowaniem, tablice, drukarki i inny sprzęt do pracy z uczniami
  Wartość projektu: 111.845,00 zł
  Źródło finansowania projektu: Europejski Fundusz Społeczny.
   
 6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 w Gnieźnie: projekt „Dostawa i integracja zestawów zawierających komputery oraz specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dodatkowe przeznaczone do pracy z uczniem / wychowankiem z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną w tym z zaburzoną komunikacja werbalną”
  Wartość projektu: 113.215,00 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
   
 7. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłecku:
   
  • projekt „Dofinansowanie działalności Punktów Konsultacyjnych w szkołach”; wartość projektu: 12.802,00 zł, źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
  • projekt „Zakup narzędzi do badania dzieci do 3 roku życia”, wartość projektu: 2.485,00 zł, źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu;
  • projekt „Zakup doposażenia poradni w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń”, wartość projektu: 5.600,00 zł, źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu;
  • projekt „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach oświaty pozaszkolnej rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły”, wartość projektu: 8.944,00 zł, źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

   
 8. Młodzieżowy Dom Kultury w Gnieźnie:
   
  • projekt „XVI Konferencja Naukowa Historyków Powstania Wielkopolskiego”, wartość projektu: 8.124,88 zł, źródło finansowania: Departament Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego;
  • projekt „IV Międzynarodowe Spotkania Zespołów Folklorystycznych”, wartość projektu: 3.000,00 zł, źródło finansowania: Departament Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

 


Rok 2007

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.3a/62/07
"Własny Biznes" Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS
Wartość projektu: 203.417,42 zł
Kwota dotacji: 150.000,00 zł
Termin realizacji: 15.05.2007 r.- 30.11.2007 r.

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.2a/4/07
"Zdobywam doświadczenie" Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS
Wartość projektu: 688.989,94 zł
Kwota dotacji: 500.000,00 zł
Termin realizacji: 15.05.2007 r.- 30.11.2007 r.

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.3a/5/07
"Pomoc" Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS
Wartość projektu: 933.238,41 zł
Kwota dotacji: 688.170,00 zł
Termin realizacji: 01.03.2006 r.- 30.11.2007 r.

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.2a/79/06
"Pierwszy krok" Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS
Wartość projektu: 1.203.601,30 zł
Kwota dotacji: 873.453,46 zł
Termin realizacji: 01.06.2006 r.- 30.11.2007 r.

Projekt: "Praca dla Młodych - Dobry Start"
Powiatowy Urząd Pracy - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Pracy
Wartość projektu: 269.000,00 zł
Kwota dotacji: 269.000,00 zł
Termin realizacji: 01.07.2007 r.- 31.12.2007 r.

Projekt: "Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD"
Powiatowy Urząd Pracy - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Pracy
Wartość projektu: 767.000,00 zł
Kwota dotacji: 767.000,00 zł
Termin realizacji: 20.06.2007 r.- 31.12.2007 r.

Projekt: "AkOrD 2" Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych - budowanie lokalnej kompleksowej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Wartość projektu: 33.283,00 zł
Kwota dotacji: 33.283,00 zł
Termin realizacji: 16.07.2007 r.- 31.12.2007 r.

Nr projektu: Z/2.30/III/3.2/429/06
Przebudowa-remont drogi pow. nr (05774) 2168P Palędzie Dolne-granica województwa-Kruchowo - Starostwo Powiatowe - ZPORR
Wartość projektu: 2.049.645 zł
Kwota dotacji: 1.537.234 zł
Termin realizacji: 2006/2007 r.

Nr projektu: Z/2.30/I/1.4/717/06
"Dobre Miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego"
ZPORR - Dz. 1.4. - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość projektu: 580.819,72 zł
Kwota dotacji: 435.614,79 zł
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3197/2006
Termin realizacji: 2006/2007 r.

Rok 2006

Nr projektu: Z/2.30/II/2.2.1/21/06
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - EFS Działanie 2.2 ZPORR 2004-6 - "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego"
Wartość projektu: 1.396.240,00 zł
Kwota dotacji: 1.396.240,00 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: Z/2.30/II/2.2.2/17/06
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - EFS Działanie 2.2 ZPORR 2004-6 - "Fundusz stypendialny dla studentów zamieszkujących na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego"
Wartość projektu: 216.250,00 zł
Kwota dotacji: 216.250,00 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.2a/79/06
Program "Pierwszy krok" Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży - SPO RZL - Priorytet 1.: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Wartość projektu: 950.000,00 zł
Kwota dotacji: 689.415,00 zł
Termin realizacji: 01.06.06 r.-31.05.07 r.

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.3a/28/06
Program "Nadzieja" - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS - Działanie 1.3 SPO RZL - częściowe finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wartość projektu: 567.294,00 zł
Kwota dotacji: 418.323,00 zł
Termin realizacji: 01.06.06 r.-30.05.07 r.

Nr projektu: SPO RZL 2004-2006 DWF_2_1.6_129
Program "Metamorfoza" - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS Działanie 1.6: Integracja i reintegracja zawodowa kobiet; SPO RZL - Priorytet 1.: Aktywna Polityka Pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Wartość projektu: 558.368,00 zł
Kwota dotacji: 446.694,00 zł
Termin realizacji: 01.02.06 r.-31.12.07 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-17/2005-4
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 71.757,55 zł
Kwota dotacji: 71.757,55 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-17/2005-6
II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 70.293,50 zł
Kwota dotacji: 70.293,50 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-17/2005-79
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 71.751,55 zł
Kwota dotacji: 71.751,55 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-ED-322-16/2005
Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - środki dydaktyczne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 54.129,80 zł
Termin realizacji: 05.01.2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-19/2005 - ZACH/842
Pracownie komputerowe dla szkół - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 73.673,27 zł
Termin realizacji: 29.03.2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AK-322-02/2006
Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - środki dydaktyczne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 44.159,38 zł
Termin realizacji: 13.04.2006 r.

Nr projektu: BZP-AK-322-03/2006
Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dostawa środków dydaktycznych do szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 65.486,28 zł
Termin realizacji: 13.04.2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AK-322-03/2006
Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dostawa środków dydaktycznych do szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 48.313,52 zł
Termin realizacji: 13.04.2006 r.

Nr projektu: BZP-AK-322-03/2006
Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - środki dydaktyczne.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 11.319,23 zł
Termin realizacji: 27.06.2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AK-322-05/2006
Zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego ułatwiającego kształcenie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 28.624,86 zł
Termin realizacji: 21.08.2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AK-322-05/2006
Zakup nowoczesnego sprzętu ułatwiającego kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - środki dydaktyczne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 59.222,46 zł
Termin realizacji: 13.11.2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-19/2005
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 74.000,00 zł
Kwota dotacji: 74.000,00 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-22A/2005
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 27.691,56 zł
Kwota dotacji: 27.691,56 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: 06/SPC/06-0340/C3
Zespół Szkół Liceum i Gimnazjum w Trzemesznie - Program "Socrates"
Wartość projektu: 4.600 Euro
Kwota dotacji: 4.600 Euro
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BZP-AK-322-03/2006
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku - Środki dydaktyczne
Wartość projektu: 76.805,50 zł
Kwota dotacji: 76.805,50 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AK-322-02/2006
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku - Środki dydaktyczne
Wartość projektu: 44.159,38 zł
Kwota dotacji: 44.159,38 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AK-322-03/2006
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku - Środki dydaktyczne
Wartość projektu: 95.785,00 zł
Kwota dotacji: 95.785,00 zł
Termin realizacji: 2006 r.

Nr projektu: BA-WZP-AK-322-05/2006
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku - Środki dydaktyczne
Wartość projektu: 59.222,46 zł
Kwota dotacji: 59.222,46 zł
Termin realizacji: 2006 r.


Rok 2005

Nr projektu: Z/2.30/II/2.2.1/12/05
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - EFS Działanie 2.2 ZPORR 2004-6 - "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego"
Wartość projektu: 1.355.000,00 zł
Kwota dotacji: 1.355.000,00 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: Z/2.30/II/2.2.2/8/05
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - EFS Działanie 2.2 ZPORR 2004-6 - "Fundusz stypendialny dla studentów zamieszkujących na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego"
Wartość projektu: 223.650,00 zł
Kwota dotacji: 223.650,00 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.2a/23/05
Program "Młodzież" w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży - SPO RZL - Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Wartość projektu: 983.534,00 zł
Kwota dotacji: 694.046,00 zł
Termin realizacji: 01.06.05 r.-31.05.06 r.

Nr projektu: SPO RZL/2.30/I/1.3a/70/05
Program "Szansa" - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - SPO RZL - Priorytet 1.: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
Wartość projektu: 741.242,00 zł
Kwota dotacji: 532.091,85 zł
Termin realizacji: 01.06.05 r.-31.05.06 r.

Nr projektu: 05/SPC/05-5582/T2
Zespół Szkół Liceum i Gimnazjum w Trzemesznie - Program "Socrates"
Wartość projektu: 16.212,00 zł
Kwota dotacji: 16.212,00 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-12C/2005-III/758
Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 74.096,58 zł
Kwota dotacji: 74.096,58 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-12C/2005-III/759
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 67.420,43 zł
Kwota dotacji: 67.420,43 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-12C/2005-III/760
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 67.618,38 zł
Kwota dotacji: 67.618,38 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-12C/2005-III/761
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 65.971,00 zł
Kwota dotacji: 65.971,00 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: 05/SPC/05-6182/P2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie - Program "Socrates" - Wymiana młodzieży
Wartość projektu: 12.189,00 zł
Kwota dotacji: 12.189,00 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-12C/2005-III/762
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 65.992,07 zł
Kwota dotacji: 65.992,07 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP/ED-322-18/2005
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie - Środki dydaktyczne
Wartość projektu: 224.343,86 zł
Kwota dotacji: 224.343,86 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP/ED-322-16/2005
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie - Środki dydaktyczne
Wartość projektu: 54.129,80 zł
Kwota dotacji: 54.129,80 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP-AW-322-19/2005
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 73.673,27 zł
Kwota dotacji: 73.673,27 zł
Termin realizacji: 2005 r.

Nr projektu: BA-WZP/ED-322-18/2005
Zestaw do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Gnieźnie - MEN/EFS
Wartość projektu: 224.343,86 zł.
Termin realizacji: 13.12.2005 r.

Nr projektu: BA-WZP-ED-322-16/2005
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku - Środki dydaktyczne
Wartość projektu: 54.129,80 zł
Kwota dotacji: 54.129,80 zł
Termin realizacji: 2005 r.


Rok 2004

Nr projektu: DW-I-3-3046/320/204
Zadbaj o serce - żyj lepiej i dłużej (zakup echokardiografu dla Szpitala ZOZ w Gnieźnie) - ZOZ Gniezno - ZPORR 1.3.2.
Wartość projektu: 292.100,00 zł
Kwota dotacji: 219.075,00 zł
Termin realizacji: 2004 r.

Nr projektu: 202/15/0199/03
Remont drogi pow. nr 32303 Murowana Goślina-granice Karczewa - Starostwo Powiatowe - ARiMR
Wartość projektu: 816.400,58 zł
Kwota dotacji: 379.626,27 zł
Termin realizacji: 2004 r.

Nr projektu: Z/2.30/II/2.2.1/18/04
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - EFS Działanie 2.2 ZPORR 2004-6 - "Fundusz stypendialny dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego"
Wartość projektu: 1.018.000,00 zł
Kwota dotacji: 1.018.000,00 zł
Termin realizacji: 2004 r.

Nr projektu: Z/2.30/II/2.2.2/13/04
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - EFS Działanie 2.2 ZPORR 2004-6 - "Fundusz stypendialny dla studentów zamieszkujących na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego"
Wartość projektu: 167.400,00 zł
Kwota dotacji: 167.400,00 zł
Termin realizacji: 2004 r.

Nr projektu: 04/SPC/04-0533/P1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie - Program "Socrates" - Wymiana młodzieży
Wartość projektu: 11.468,24 zł
Kwota dotacji: 11.468,24 zł
Termin realizacji: 2004 r.

Nr projektu: SPO RZL/1.2a/3/04
"Lepszy start" (projekt posiłkowy - "Młodzi na start") - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS
W ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży SPO RZL - Priorytet 1.: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Wartość projektu: 953.205,00 zł
Kwota dotacji: 931.705,00 zł
Termin realizacji: 01.05.2004 r.-30.06.2005 r.

Nr projektu: SPO RZL/1.3a/3/04
"Powrót" (projekt posiłkowy "Powrót na rynek pracy") - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - EFS
W ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia - SPO RZL - Priorytet 1.: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, finansowane częściowo z Europejskiego Funduszu (?)
Wartość projektu: 721.567,00 zł
Kwota dotacji: 686.267,00 zł
Termin realizacji: 01.05.2004 r.-30.06.2005 r.

Nr projektu: Europe Aid 118204/11/G/PL/2/17
Program "Przez doświadczenie do zatrudnienia na europejskim rynku pracy" - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie - finansowany częściowo z funduszu Phare 2002 (Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży)
Wartość projektu: 37.252,00 EURO
Kwota dotacji: 20.795,00 EURO
Termin realizacji: 11.10.2004 r.-31.07.2005 r.

Nr projektu:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 42.073,18 zł
Kwota dotacji: 42.073,18 zł
Termin realizacji: 2004 r.


Rok 2003

Nr projektu: BA-WZP-MZ-23/2002
I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 63.585,04 zł
Kwota dotacji: 63.585,04 zł
Termin realizacji: 2003 r.

Nr projektu: BA-WZP/MJA-22/03 236079 MENIS 03 region III
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 54.733,83 zł
Kwota dotacji: 54.733,83 zł
Termin realizacji: 2003 r.

Nr projektu: 734-150067/02
Remont drogi pow. nr 32439 Mieleszyn-Karniszewo-Kłecko - Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ARiMR
Wartość projektu: 981.682,16 zł
Kwota dotacji: 364.694,92 zł
Termin realizacji: 2003 r.

Nr projektu: BA-WZP-MJA-22/03 23608 MENIS 03 region III
Zespół Szkół Liceum i Gimnazjum w Trzemesznie - Pracownia komputerowa
Wartość projektu: 54.733,83 zł
Kwota dotacji: : 54.733,83 zł
Termin realizacji: 2003 r.


Rok 2002

Nr projektu: P039-1/2002/JPC
Zespół Szkół Liceum i Gimnazjum w Trzemesznie - Program "Socrates"
Wartość projektu: 29.170,63 zł
Kwota dotacji: 29.170,63 zł
Termin realizacji: 2002 r.

 

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki