BIPPiątek, 02.6.2023

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu ŚWiAT Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie
jest przygotowanie działań edukacyjno – informacyjnych dotyczących obserwacji przyrody
i analizy zmian klimatu na terenie powiatu poprzez przeprowadzenie kampanii
przy wykorzystaniu wyników pochodzących z 9 stacji meteorologicznych.  W ramach projektu zaplanowano zakup powszechnie dostępnej infrastruktury: profesjonalnych stacji meteorologicznych i wyposażenia ogródków meteorologicznych, przygotowanie innowacyjnych ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych, Eko-ogrodu,   zorganizowanie Centrum zbierającego i analizującego wyniki pomiarów ze wszystkich punktów. Założenie  Eko-Ogrodu
i szklarni ma podnieść  świadomość ekologiczną w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody i ekologii. Dzięki działaniom polegających na bezpośrednim przygotowaniu
i prowadzeniu  upraw  na poletkach oraz w szklarni  odbiorcy nabędą nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również praktyczną poprzez zajęcia terenowe polegające na uprawie ogrodu ekologicznego metodą tradycyjną i ekologiczną, pielęgnację nasadzeń roślin. Projekt zakłada różnorodne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dla mieszkańców powiatu,
które mają uświadomić potrzebę działań związanych z ochroną zasobów przyrody.
W zależności od podejmowanych form edukacji odbiorcami projektu będą osoby dorosłe, młodzież szkolna oraz dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Pośrednimi odbiorcami
są osoby podróżujące na szlaku piastowskim.

W ramach projektu prowadzona będzie jedna kampania informacyjno – edukacyjna obejmująca tematykę związaną z realizacją projektu poprzez 4 różne oferty edukacyjne: spotkania informacyjno – edukacyjne, lekcje, zajęcia terenowe, rajdy. Wskaźniki produktu to: liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, które otrzymały wsparcie na budowę, rozbudowę, modernizację, doposażenie oraz prowadzenie kampanii
(w tym 4 różne formy edukacyjne). Bezpośrednim efektem ekologicznym będzie: zachęcenie odbiorców do poznawania przyrody, umiejętność obserwacji zjawisk atmosferycznych
i walorów przyrodniczych, rozwijanie wrażliwości na otaczającą przyrodę, kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku, promowanie ochrony przyrody.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki