BIPŚroda, 26.1.2022

Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż platformy schodowej do transportu pionowego osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim

Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie
ul. Wrzesińska 21
62 - 200 Gniezno
woj. wielkopolskie
tel. 061 426-11-45, fax 061 426-11-45

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż platformy schodowej do transportu pionowego osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim.
Kod CPV: 29221610-3

 

 

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia oraz warunków wymaganych od wykonawców określone zostały w SIWZ.

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.powiat-gniezno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również uzyskać w siedzibie DPS (cena wynosi 10 zł) lub za pośrednictwem poczty (10 zł plus koszty przesyłki).

Termin składania ofert upływa dnia 21.09.2006 r., o godz. 1000 . Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Oferty zostaną otwarte w dniu , w którym upływa termin składania ofert o godz.1100 w siedzibie Zamawiającego.

Okres związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Termin wykonania zamówienia: do 21.10.2006 r.

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- Pan Jan Budzyński - dyrektor DPS,
- Pani Małgorzata Musiałowska - kier.działu.
- Od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1400.
Tel. (061) 426 - 11 - 45; fax (061) 426 - 11 - 45

Kryteria oceny ofert:
1. cena-100%
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust.1 oraz art.24 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych i spełniający pozostałe warunki wymienione w SIWZ.

Załącznik:

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych