BIPŚroda, 26.1.2022

Przetarg nieograniczony - Usługi portierskie na terenie powiatowego zarządu dróg w 2007 roku

Gniezno, dnia 27.11.2006r.
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym


Powiatowy Zarząd Dróg posiadający siedzibę
przy ulicy Reymonta 32 w Gnieźnie tel. 061 428-19-20

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

USŁUGI PORTIERSKIE NA TERENIE POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W 2007 ROKU
CPV: 93.41.12.00-4

Termin realizacji zadania ustala się od 01.01.2007 do 31.12.2007r.

Wartość wykonywanych usług nie przekracza 60 000 EURO
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, których oferty zostały przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Oferty należy składać w zalakowanych kopertach w S E K R E T A R I A C I E /pok. nr 1/ Powiatowego Zarządu Dróg w terminie do 08.12.2006r. do godz. 9.45
 
Warunki przetargu zostały podane w dokumentach przetargowych, które można odbierać w tut. Powiatowym Zarządzie Dróg w Gnieźnie pokój nr 7 od dnia 27.11.2006r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej : www.powiat-gniezno.pl
 
Przetarg odbędzie się dnia 08.12.2006r. o godz. 10.00
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gnieźnie Al. Reymonta 32 pokój Nr 4.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22.1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych