BIPŚroda, 12.5.2021

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. kontroli

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

tel.: 61 424 07 13 lub 61 424 07 06

Wymagane dokumenty:

-

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Starosta bądź wyznaczony przez niego Członek Zarządu,  przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków                     w terminie:

  • Starosta - w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 –

   16:00

  • jeżeli dzień wymieniony w pkt 1 jest dniem wolnym od  

    pracy - interesanci są przyjmowani w następnym dniu     

    roboczym

  • pozostali pracownicy Starostwa - codziennie w

   godzinach pracy Starostwa od 7:30 – 15:30

Informacje o terminach przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków umieszczona jest w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.

Termin załatwienia sprawy:

Przewidywany sposób załatwienia sprawy:

  • skargi i wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych powinny być załatwione najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo ich przekazania
  • w razie niemożliwości załatwienia skargi i wniosku w wyżej określonym terminie, należy w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia
  • w ciągu 7 dni należy przekazać skargę lub wniosek (wniesiony nieprawidłowo) do organu właściwego, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14.06.1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 08.01.2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2001.5.46)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

-

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych