BIPNiedziela, 28.5.2023

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja gazów i pyłów nie wymaga pozwolenia

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja gazów
i pyłów nie wymaga pozwolenia

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Przyjęcie (bądź wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji) zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Przyjęcie zgłoszenia reguluje stan formalno-prawny podmiotu w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza z instalacji, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.19 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.

61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

  • pismo przewodnie + zgłoszenie instalacji
  • dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną)
  • dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej 

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

opłata skarbowa – 120,00 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie,
nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

przyjęcie zgłoszenia

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

  • art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 roku w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego nie wymaga pozwolenia

Dodatkowe informacje:

Prowadzący instalację, o której mowa powyżej, jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. W przypadku instalacji, która objęta jest obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący taką instalację jest obowiązany dokonać takiego zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: