BIPŚroda, 26.9.2018

Przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru dotyczącego posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Dokonywanie wykreślenia podmiotów z prowadzonego rejestru w drodze decyzji

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru dotyczącego posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Dokonywanie wykreślenia podmiotów z prowadzonego rejestru w drodze decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie zgłoszeń oraz prowadzenie rejestru.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19, 2.21 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48 lub 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, który powinien zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów
 • adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu, z podaniem ich kodu
 • określenie obszaru prowadzenia działalności
  w zakresie transportu odpadów
 • wskazanie sposobu i środków transportu odpadów
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 • dokument potwierdzający nadanie numeru REGON

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 33 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2010.185.1243 t. j. ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. 2004.16.154 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji podawanych przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania oraz sposobu rejestracji (Dz. U. 2001.152.1734)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014.1923)

Dodatkowe informacje:

 • podmioty uprawnione do zgłoszenia do rejestru: podmioty prowadzące transport odpadów do placówek handlowych i punktów serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz transport odpadów ze wspomnianych placówek handlowych i punktów serwisowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów
 • rodzaje odpadów, których transport można zgłosić do rejestru, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. 2004.16.154 ze zm.) oraz obejmują odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • warunki transportu: odpady, klasyfikowane według odrębnych przepisów jako odpady niebezpieczne transportuje się w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich załadunku, transportu i rozładunku.

Transport odpadów do placówek handlowych i punktów serwisowych prowadzących ich zbiórkę oraz transport odpadów z placówek handlowych i punktów serwisowych do następnego posiadacza, prowadzącego lub uczestniczącego w procesie odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów:

 • w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych
  - odbywa się zgodnie z przepisami o transporcie odpadów niebezpiecznych
 • w przypadku transportu odpadów, dla których nie określono wymagań w odrębnych przepisach
  - odbywa się w sposób zapewniający racjonalne wykorzystanie środków transportu i niepowodujący zagrożeń ani uciążliwości dla środowiska
 • wniosek należy sporządzić własnoręcznie w oparciu
  o wytyczne zawarte w karcie usługi

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych