BIPCzwartek, 08.6.2023

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Nazwa sprawy:

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących rejestracji pojazdu
sprowadzonego z zagranicy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • dowód własności pojazdu (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura Vat)
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy
 • dowód wpłaty (zawierający określenie cech identyfikacyjnych pojazdu) w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju wprowadzonego przed 1 stycznia 2016 roku;
  w przypadku wprowadzenia pojazdu po 1 stycznia 2016 roku oświadczenie osoby, która sprowadziła pojazd do Polski
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane

Opłaty:

Za rejestrację pojazdu pobierana jest opłata w wysokości:

 • 161,50 zł w przypadku, gdy rejestrowany jest samochód, ciągnik samochodowy lub autobus
 • 121,50 zł w przypadku, gdy rejestrowany jest motocykl
 • 121,50 zł w przypadku, gdy rejestrowana jest przyczepa, naczepa lub ciągnik rolniczy
 • 111,50 zł w przypadku, gdy rejestrowany jest motorower

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa,
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego
  w Gnieźnie, nr rachunku:
  BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001

Opłata za pełnomocnictwo – 17 zł od każdej osoby, za którą załatwiana jest sprawa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie oraz wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, nr rachunku: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawę załatwia się w formie decyzji.

Termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie - sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 1 miesiąc - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego
 • 2 miesiące – sprawy szczególnie skomplikowane

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego,
- oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa konieczne jest przedłożenie przez osobę upoważnioną pełnomocnictwa.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: