BIPCzwartek, 01.6.2023

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej

Nazwa sprawy:

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zwierząt.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • pokój: 2.21 (II piętro)
  • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom
  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za wpis do rejestru
  • załączniki: kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo kserokopia dokumentu rejestracyjnego poprzedniego właściciela z odpowiednią adnotacją, albo kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia

Opłaty:

opłata skarbowa – 26,00 zł, którą należy uiścić na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy
w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru lub zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

  • art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

Dodatkowe informacje:

Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku, który powstaje z dniem nabycia lub zbycia.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: