BIPNiedziela, 04.6.2023

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kłecku im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Adres:

Gnieźnieńska 7
62 - 270 Kłecko

Adres e-mail: soswkl@wp.pl
Tel. (061) 4270 - 157
Fax. (061) 4270 - 157

Informacje ogólne:

 1. Ośrodek jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, koedukacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szczególności upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, a ponadto rewalidacją obejmuje również dzieci upośledzone w stopniu umiarkowanym i głębokim.
 2. Działa od 1993 roku
 3. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Gnieźnieńskiego reprezentowane przez Starostę Gnieźnieńskiego
 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
 5. Wychowanków do Ośrodka kieruje organ prowadzący na wniosek rodziców dziecka, w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną

Dyrektor:
Lidia Sojkin-Rembikowska

Ośrodek działa z mocy:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., nr 67, poz.329 z póź. zm.)
 2. Aktu założycielskiego Nr 113/93 Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kłecku
 3. Aktu założycielskiego na mocy decyzji Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 kwietnia 1999r., w sprawie założenia i organizacji Zespołu Szkół specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
 4. Decyzji Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 8 kwietnia 1999r., w sprawie założenia i organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w SOSW w Kłecku.Oferta usług dla mieszkańców:

Struktura organizacyjna SOSW:

 1. Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna – sześcioletnia
  2. Szkoła źycia
  3. Gimnazjum Specjalne – trzyletnie
  4. Internat.

Dane dotycząc roku szkolnego 2003/2004

 1. Uczniowie; ogólna liczba 91 w tym;
  1. SPS 59,
  2. GS 32,
  3. Internat 35, dwie grupy wychowawcze
 1. Kadra Pedagogiczna
  1. Stan ogółem 26 nauczycieli ( w tym 22 –pełen etat, 4 w niepełnym w.)
  2. Status zawodowy nauczycieli
   1. dyplomowanych - 3
   2. mianowanych - 20
   3. kontraktowych - 3
  3. w bieżącym roku szkolnym placówka obchodziła 10 lecie funkcjonowania i przyjęła imię hm Zygmunta Imbierowicza

Godziny i dni urzędowania administracji:
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 – 15:30.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki