BIPSobota, 26.11.2022

Statut Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
 
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, zwane dalej "Jednostką", jest powiatowa jednostka budżetową.

§ 2
 
1. Siedzibą Jednostki jest miasto Gniezno.
2. Jednostka działa na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

§ 3
 
Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią przepisy art. 20-22 ustawy o finansach publicznych oraz przepisy ustawy o samorządzie powiatowym

§ 4
 
Przedmiotem działalności Jednostki jest wykonywanie zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, zadań z zakresu administracji rządowej i innych powierzonych w drodze porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Rozdział II

Organizacja Starostwa Powiatowego

§ 5
 
Zasady organizacji, działania oraz strukturę organizacyjną Jednostki określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

§ 6
 
Jednostką kieruje Starosta, powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym

§ 7
 
Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne

Rozdział III

Gospodarka finansowa

§ 8
 
Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 9
 
1. Jednostka działa na podstawie rocznego planu finansowego, obejmującego dochody i wydatki
2. Dochody Jednostki gromadzone są na rachunku dochodów budżetu Powiatu

§ 10
 
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą Starosta Gnieźnieński i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Jednostki

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 11
 
Zmiany niniejszego statutu wymagają zachowania trybu właściwego dla jego uchwalenia.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych