BIPCzwartek, 08.6.2023

Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Nazwa sprawy:

Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, a także zmiana warunków takich pozwoleń.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielanie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji o treści zgodnej
  z wymogami wskazanymi w art. 52 ustawą z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej
 • plan monitorowania dla danej instalacji opracowanej zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 roku
  w sprawie monitorowania wielkości emisji substancji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji
 • dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej
 • kserokopię pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza udzielonego dla instalacji, której dotyczy wniosek, jeżeli decyzje te zostały wydane przez inny organ, aniżeli Starosta Gnieźnieński

Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Opłaty:

Opłata za zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji wynosi – 82,00 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna na czas nieoznaczony

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Minister Środowiska. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 52 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • art. 181, art. 183 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Dodatkowe informacje:

Plan monitorowania musi być zgodny z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 601/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 roku).

Formularze wniosków i druki do pobrania:

-

drukuj:
udostępnij: