BIPŚroda, 12.5.2021

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Nazwa sprawy:

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Jednostka odpowiedzialna:

Geolog Powiatowy

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:

 • obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha
 • wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3
 • działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

 • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno,

 • złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30.
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 36.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny

ze złóż, przygotowany zgodnie z art. 24 i 26 ustawy

z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 ze zm.), w którym należy określić:

 • oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
 • określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
 • określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 • właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
 • prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni),

    w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,

 • czas na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 • środki jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 • wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody, wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 • złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
 • wielkość i sposób zamierzonego wydobycia,
 • stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytkowych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
 • projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi  map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 • geologiczne i hydrogeologiczne warunki eksploatacji,
 • przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania przewidziane

    w art. 108 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

 

Do wniosku należy załączyć:

 • dowody potwierdzające istniejące we wniosku okoliczności (w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów, m.in. wypis z ewidencji gruntów i budynków),
 • dowód istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,
 • kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 • dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia,
 • mapy obszaru i terenu górniczego (załączniki graficzne powinny być sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju), 6 egz.,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych,
 • w zależności od potrzeb – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • 616 zł za udzielenie koncesji,
 • 17 zł za dokument stwierdzający ustalenie pełnomocnictwa, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016r., o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.), należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelewem na rachunek bankowy Miasta Gniezna, konto Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej udzielającej koncesji na wydobywanie kopaliny.

Termin załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016.1131 ze zm.)
 • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2016.1829 ze zm.),
 • ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405).

Dodatkowe informacje:

 • udzielenie koncesji wymaga uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezydentem) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności,
 • udzielenie koncesji wymaga opinii marszałka województwa,
 • koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

brak

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych