BIPŚroda, 12.5.2021

Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru

Nazwa sprawy:

Uznanie lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji o uznaniu lasu za las ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, który powinien zawierać:
 • określenie powierzchni i opis lasu
 • szczegółowe uzasadnienie dotyczące celów uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru, w tym również skutki społeczne, przyrodnicze
  i ekonomiczne
 • kopię mapy przeglądowej z zaznaczonymi granicami lasu
 • opinia rady gminy
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

opłata skarbowa – 10,00 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie,
nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku
  o lasach
 • rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 roku
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia
  w nich gospodarki leśnej

Dodatkowe informacje:

Wniosek należy sporządzić własnoręcznie w oparciu
o wytyczne zawarte w karcie usługi.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych