BIPCzwartek, 16.9.2021

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Nazwa sprawy:

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane
  w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • załączniki do wniosku:
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi rzeczone warunki
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia oraz wypisów z tego zaświadczenia
 • do wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

 • opłata za wydanie dokumentów:
 • za zaświadczenie 500 zł
 • za każdy wypis z zaświadczenia 100 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)  17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu lub wypisów
  z zaświadczenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych
 • decyzja Starosty Gnieźnieńskiego – odmowa wydania zaświadczenia na potrzeby własne oraz wypisu lub wypisów z zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  (parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2016.1907 ze zm.)
 •  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku  ( t. j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia  (Dz. U.2014 .961)
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013.916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827)

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się przedsiębiorcy wykonującemu krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy (zwany „przewozem na potrzeby własne”), jako działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

 • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

 • wniosek wraz z załącznikami [ plik nr 16]
 • pełnomocnictwo [plik nr 2]

 

 

 

 

Nazwa sprawy:

Zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:

 • przewozu osób samochodem osobowym;
 • przewozu osób pojazdem samochodowym przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 • pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • krajowego transportu drogowego osób (dokument wydany przed 15.08.2013r.);
 • krajowego transportu drogowego rzeczy (dokument wydany przed 15.08.2013r.)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę licencji
 • załączniki do wniosku:
 • wykaz pojazdów (nie dotyczy zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy)
 • dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisów z licencji
 • do wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

 • za zmianę licencji – 10% opłaty jak za wydanie licencji
 • za każdy zmieniony wypis z licencji – 5% opłaty jak za wydanie licencji

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie 83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Starosty Gnieźnieńskiego – zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub przewozu osób pojazdem konstrukcyjnie przystosowanym do przewozu 7
i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwa przy przewozie rzeczy lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (dokument wydany przed 15.08.2013r. lub rzeczy (dokument wydany przed 15.08.2013r.), bądź odmowa zmiany licencji.

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,( parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2016.1907 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku  (t. j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia
ich powstania.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych