BIPNiedziela, 11.6.2023

Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby     

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby.   

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

pok. nr 2.24; tel.: 61 424 07 51

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę
 • oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy
 • projekt budowlany (do zwrotu)
 • dziennik budowy (oryginał) do wglądu
 • kopia pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji wydanych w sprawie lub zgłoszenia budowy    

Opłaty:

 • budownictwo mieszkaniowe zwolnione z opłaty skarbowej
 • inne 90 zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 z dopiskiem opłata budowlana lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zgodnie z art. 35 § 3  ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. 

Przygotowaną decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę wraz z załączonymi projektami, dziennikiem budowy inwestor odbiera osobiście lub przez osobę upoważnioną. 

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania. Strona ma prawo zrzeczenia się odwołania na podstawie art. 127a § 1,2 oraz art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: