BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a Prawo Budowlane

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę na podstawie art. 36a Prawo Budowlane 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę a także w przypadku projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26

tel. 61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (ściśle określony przepisami prawa)
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa)
 • cztery egzemplarze projektu zamiennego opracowanego zgodnie z przepisami szczególnymi
 • decyzję o warunkach zabudowy jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla realizowanej inwestycji
 • kopia pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia
 • dziennik budowy (oryginał) do wglądu
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

Opłaty:

 • za pełnomocnictwo 17 zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zgodnie z art. 35 § 3  ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przygotowaną decyzję wraz z dwoma egzemplarzami zatwierdzonego projektu zamiennego inwestor odbiera osobiście lub na podstawie udzielonego upoważnienia czy pełnomocnictwa.

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania.

Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy lub przebudowy wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Strona ma prawo zrzeczenia się odwołania na podstawie art. 127a § 1,2 oraz art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku –  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: