BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Wydawanie decyzji zmieniających - na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji zmieniających

- na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego     

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji zmieniających w zakresie dopisania, wykreślenia inwestora, zmiany numeru działki w związku z podziałem (scaleniem) oraz innych zmian, dokonywanych na wniosek inwestora.    

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro pok. nr 2.24

tel.: 61 424 07 51

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie decyzji zmieniającej,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przez przepisy prawa),
  • kopię pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • dziennik budowy (oryginał) do wglądu,
  • projekty budowlane (do zwrotu),
  •  inne dokumenty potwierdzające zasadność dokonywanej zmiany,  
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,    

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zgodnie z art. 35 § 3  ustawy - Kodeks postępowania  administracyjnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Przygotowaną decyzję zmieniającą inwestor odbiera osobiście lub na podstawie udzielonego upoważnienia czy pełnomocnictwa. Strona ma prawo zrzeczenia się odwołania na podstawie art. 127a § 1,2 oraz art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: