BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części

Nazwa sprawy:

Wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz pozwoleń na  zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części  

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz pozwoleń na  zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części.   

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26

tel. 61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (druk ściśle określony przepisami prawa) podpisany przez inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez inwestora
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa)
 • trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane
 • warunki zabudowy w formie decyzji bądź wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli obowiązuje)

Opłaty:

 • budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty skarbowej
 • inne budynki - wg przepisów ustawy  - o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 ze zm.)
  • na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
   •  budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m 2 powierzchni użytkowej 1 zł nie więcej niż – 539 zł
   •  budynku służącego celom gospodarczym  w gospodarstwie rolnym 14 zł
   • innego budynku  48 zł
   • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych ścieków  20 zł
   • budowli związanych z produkcją rolną  112 zł
   • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g – 2.143 zł
   •  sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra  105 zł
   • innych budowli 155 zł
   • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91 zł
  • w przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku
  • przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbowa pobiera się od każdego obiektu odrębnie
  • na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych (50% ww. kwot)
   • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: za każdy m 2 powierzchni użytkowej 0,50 gr nie więcej niż 269,50 zł
   •  budynku służącego celom gospodarczym  w gospodarstwie rolnym 7 zł
   • innego budynku  24 zł
   • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych ścieków  10 zł
   • budowli związanych z produkcją rolną 56 zł
   • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g – 1.071,50 zł
   •  sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra  52,50 zł
   • innych budowli 77,50 zł
   • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 45,50 zł

Opłatę  należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 z dopiskiem opłata budowlana lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są niezwłocznie w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące. 

Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo przyczyn niezależnych od organu.

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku, w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W dalszej kolejności organ sprawdza załączoną dokumentację. W razie wystąpienia nieprawidłowości zobowiązuje inwestora postanowieniem do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 

Przygotowaną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z dwoma egzemplarzami zatwierdzonego projektu budowlanego inwestor odbiera osobiście lub na podstawie udzielonego upoważnienia czy pełnomocnictwa.

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania. Strona ma prawo zrzeczenia się odwołania na podstawie art. 127a § 1,2 oraz art. 130 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Decyzja jest ważna przez okres 3 lat od daty kiedy stanie się ostateczna.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, od momentu odebrania decyzji. Odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016. 290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku –  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny,  od poniedziałku do piątku
w godzinach od 07:30 do 15:30

lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

 ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: